12 oktober 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg

Het OMT bracht op 7 oktober aanvullend advies uit over (preventief) gebruik van mondneusmaskers in de thuiszorg en acute zorg. Voor medewerkers in alle vormen van thuiszorg (Zorgverzekeringswet, Wlz en Wmo) geldt dat naar professioneel inzicht, ook preventief, persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet kunnen worden. Vanwege de stijgende besmettingen worden er steeds meer preventief persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet, sowieso als de regionale (of landelijke) prevalentie van Covid-19 zorgelijk of ernstig is maar ook vanwege gevoel van veiligheid.

Al vanaf het begin van de coronacrisis is er veel discussie over toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen, mede naar aanleiding van de beschikbaarheid. Inmiddels is het advies van beroepsvereniging V&VN en vakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ en het behandeladvies van Verenso getoetst aan de nieuwste adviezen van het OMT. Waar nodig worden de richtlijnen steeds geactualiseerd, maar het OMT-advies geeft nu géén aanleiding om de richtlijnen voor de ouderenzorg te herzien. Het OMT advies verandert sowieso niets voor de verpleeghuiszorg, dat advies is al eerder gegeven.

Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen

Zowel zorgprofessionals als cliënten moeten goed beschermd zijn op basis van professioneel vakmanschap. Medewerkers dienen te allen tijde over voldoende beschermingsmiddelen kunnen beschikken om dat naar professioneel inzicht, zo nodig preventief te gebruiken en uiteraard volgens het beleid van de betreffende zorgaanbieder te kunnen gebruiken in de praktijk.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS laat zien dat de voorraden en de aanvoer van veelgebruikte beschermingsmiddelen voldoende is voor een tweede en eventuele volgende golf, in elk geval tot begin 2021. Voor de verschillende medische mondneusmaskers zelfs tot ver in 2021. Hierbij wordt voor reguliere zorg uitgegaan van bestaande inkoopkanalen en voor Covid-19 gebruik vooral de inkoop via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Overigens geldt bij het LCH bij bestellingen een grens op werkvoorraad van 10 dagen.

Statement

Om tot één heldere boodschap te komen hebben ActiZ en ZorgthuisNL samen met V&VN en de vakbonden gewerkt aan een gezamenlijke boodschap. Het statement dat V&VN en de vakbonden afgeven luidt:

Medewerkers in de zorg moeten veilig kunnen werken, ongeacht waar ze zorg leveren.

In heel Nederland grijpt het virus momenteel pijlsnel om zich heen. Veiligheid van medewerkers en cliënten staat voorop, ongeacht waar ze werken of verblijven. Om de kans op besmetting van zorgprofessionals en onze kwetsbare cliënten te minimaliseren,  is een heldere afspraak over de inzet van PBM van belang. Daarom vinden wij dat preventieve inzet van PBM overal mogelijk moet zijn zoals dat in de verpleeghuizen en de instellingen al het geval is, tenzij het risico op besmetting niet opweegt tegen het negatieve effect van preventief gebruik op specifieke cliënten. Uiteraard vormt het oordeel van de professionals altijd de basis voor de uiteindelijke keuze om wel of niet (preventief) in te zetten.

Daarom adviseren wij:

Preventief geldt sowieso in alle regio’s waar de situatie ‘zorgelijk of ernstig’ is, maar ook elders en zeker als het aantal besmettingen oploopt. Zorgmedewerkers moeten altijd vrijelijk over voldoende PBM kunnen beschikken. Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS laat overigens zien dat er inmiddels voldoende beschermende middelen op voorraad zijn, ook als mondmaskers meer preventief gebruikt worden.

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur

Laatste nieuws