nieuws

19 februari 2019Zorg

Experimenteren en doorontwikkelen

Eerstelijnsverblijf is een belangrijk antwoord om de verhoogde druk op de acute spoedketen aan te pakken. Zowel voor het tijdig afbuigen van acute zorgvragen vanuit en naar de eerstelijn, als voor een snelle doorstroom na een ziekenhuisopname. In de Nieuwsbrief special leest u het laatste nieuws over ELV en delen we goede voorbeelden en inzichten vanaf de werkvloer met u.

Experimenteerruimte

ActiZ heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om de experimenteerruimte voor het eerstelijnsverblijf (ELV) te realiseren om de doorontwikkeling van eerstelijnsverblijf te faciliteren met regel- en financiële ruimte. Meer daarover in de nieuwsrubriek van deze special. Dat neemt niet weg dat leden van ActiZ, maar ook ziekenhuizen en huisartsen, in de praktijk aanlopen tegen problemen rondom de bekostiging en de beschikbaarheid van het ELV. Dit is een suboptimale situatie want hierdoor krijgt de kwetsbare patiënt mogelijk niet de zorg die nodig is en kan de keten verstopt raken, met bijbehorende kosten.

Goede voorbeelden

Ondanks het feit dat er door ActiZ nog hard wordt gewerkt aan het verbeteren van de (financiële) randvoorwaarden voor deze relatief nieuwe zorgsoort, zijn er in de tussentijd in de praktijk al tal van goede voorbeelden te vinden die we met u willen delen. We zullen deze ELV-special een aantal initiatieven op het gebied van ketensamenwerking binnen het eerstelijnsverblijf uitlichten. Initiatieven die als kansrijke voorbeelden dienen voor de doorontwikkeling van ELV. Eerstelijnsverblijf is als vorm van kortdurende, herstelgerichte zorg bij uitstek een onderdeel van de keten. Goede ketensamenwerking is immers essentieel om eerstelijnsverblijf effectief in te kunnen zetten!

Resultaatbeloning en zorgvernieuwing

De zogenaamde prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing biedt ruimte aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders om onderling afspraken te maken over innovatie of beloning van uitkomsten van eerstelijnsverblijf zorg op lokaal niveau, met een daarbij passend tarief. Voorbeelden hiervan zijn:

  • afspraken voor specifieke patiënten-doelgroepen met een hogere zorgzwaarte;
  • extra inzet van triage en/of diagnostiek;
  • resultaatbeloning (bijvoorbeeld bij een verkorte ligduur);
  • samenwerking met de wijkverpleegkundige en experimenten gericht op de coördinatie van zorg.

Tarieven eerstelijnsverblijf

Experimenteerruimte draagt bij aan de benodigde verdere uitkristallisering van de zorginhoud en de praktijkvariatie die het eerstelijnsverblijf nu nog kent. Dit zal behulpzaam zijn in de toekomstige tariefonderbouwing van deze zorgvorm. Anderzijds biedt de prestatie resultaat beloning en zorgvernieuwing voor de korte termijn geen oplossing voor de krappe tarieven in de contractering van de bestaande elv prestaties. ActiZ heeft bij zowel Zorgverzekeraars Nederland als bij VWS extra aandacht gevraagd om in kader van afspraken die in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging rondom eerstelijnsverblijf bekrachtigd zijn, prioriteit te geven aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een goede uitvoer van eerstelijnsverblijf en de coördinatiefuncties eerstelijnsverblijf om Zorg op de Juiste Plek te kunnen realiseren.

Toekomstige doorontwikkeling eerstelijnsverblijf

Op dit moment is ActiZ in gesprek met de NZa en andere stakeholders over experimenteerruimte per 2020 in samenhang met andere tijdelijke zorgvormen. Dit betreft domeinoverstijgende experimenten die bijdragen aan het ontschotten van financieringsstromen en een meer flexibele toegang en overgang tussen de verschillende zorgsoorten. De focus van de domeinoverstijgende experimenten ligt vooralsnog op de doorontwikkeling van de GRZ, ELV en de aanvullende geneeskundige zorg (per 2019 subsidie regeling extramurale behandeling). ActiZ pleit ervoor om in het licht van het eerstelijnsverblijf, de domeinoverstijgende experimenten aan de voorkant van de keten mogelijk te maken en innovaties gericht op de grensvlakken wijkverpleging, wlz en het sociaal domein niet buiten beschouwing te laten. Wij zullen u op korte termijn nader informeren over voortgang.

Jolanda Buwalda
voorzitter ActiZ-kerngroep Revalidatie en Herstel

jolandabuwalda500

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Kelly Schroeder

Laatste nieuws