nieuws

16 oktober 2019VVT Nieuws

Economisch onderzoek ActiZ onderstreept urgentie voor nationaal gesprek over toekomst ouderenzorg

De ouderenzorg staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, blijkt uit het onderzoek dat SiRM in opdracht van ActiZ heeft gedaan. Vergrijzing, steeds complexere zorgvragen, ouderen die steeds langer thuis wonen, minder onnodige ziekenhuisopnames en minder beschikbare mantelzorgers vergroten de druk op de sector. Uit het onderzoek blijkt dat arbeidsmarkt uiteraard een groot vraagstuk is en als we goede, betaalbare en toegankelijke ouderenzorg willen blijven bieden dit een maatschappelijk vraagstuk is, waar we de hele samenleving voor nodig hebben. De resultaten uit het onderzoek worden de komende periode, in samenspraak met de leden van ActiZ, vertaald in concrete actiepunten voor de landelijke belangenbehartiging van ActiZ.

Scenario’s

In het rapport ‘Scenario’s ouderenzorg in beeld, sectorbeeld ouderenzorg naar 2030-2040’ is een voorspelling gemaakt wat economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor effect hebben op de toekomstige uitgaven in de VVT-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg). Hierbij is niet alleen gekeken wat het effect is van algemene trends, zoals demografische ontwikkelingen, maar ook naar een viertal scenario’s, die ActiZ vorig jaar heeft laten ontwikkelen.

De verwachte groei op basis van algemene trends tot 2030 is € 9 miljard; als rekening wordt gehouden met scenario’s, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen is de verwachting dat de VVT-uitgaven variëren tussen € 18 en € 28 miljard.

Uit het onderzoek blijkt dat de volgende factoren vooral van groot belang zijn voor de hoogte van de uitgaven in de VVT-sector:

  • Breedte van het verzekerde zorgpakket;
  • Extra uitgaven ouderenzorg door het landelijke programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP); waarbij een verschuiving plaatsvindt vanuit ziekenhuizen naar de ouderenzorg);
  • De arbeidsmarkt is een belangrijk aandachtspunt;
  • Extra uitgave professionele zorg kan ontlast worden door mantelzorg, technologie en andere woonvormen.

Bij het laatste punt is het van belang om mantelzorg breder te zien dan alleen de naasten en familie. Ook de mogelijke rol van jongeren en vitale ouderen dient te worden verkend. Tevens kunnen vernieuwende woonvormen bijdragen aan minder beroep op professionele zorg.

1-DSC_0115-001

Laatste nieuws