nieuws

18 februari 2019Zorg

Duidelijke betaaltitel voor regionale coördinatiefunctie

ActiZ en ZN werken gezamenlijk aan de gemaakte afspraken in het bestuurlijk overleg van december, om de regionale coördinatiefuncties ook voor de korte termijn transparant en uniform te financieren. Leden van ActiZ zijn begin vorig jaar voortvarend aan de slag gegaan met het opzetten van de coördinatiefuncties, maar lopen tegen belemmeringen aan bij het verder professionaliseren van de coördinatiefuncties omdat de afgesproken financiering vanuit de zorgverzekeraars niet goed op gang komt. Zonder de aanwezigheid van een adequate financiering acht ActiZ de kans groot dat verdere professionalisering van de coördinatiefunctie stokt en zijn er geen mogelijkheden voor verbreding van de coördinatiefuncties naar andere tijdelijke zorgvormen.

Regionale dynamiek

Er zijn op dit moment 31 regionale coördinatiefuncties die op basis van regionale samenwerkingsafspraken inzicht in beschikbaarheid en coördinatie naar ELV-zorg georganiseerd hebben. Iedere regio kent hierin zijn eigen dynamiek en complexiteit. Dit maakt ook dat de wijze waarop een regionale coördinatiefunctie is ingericht en de fase van ontwikkeling waarin de coördinatiefunctie zich bevindt, zeer divers is.

Bekostiging nodig voor verbreding

In juni 2018 heeft de NZa een onderzoek verricht naar de bekostiging van de regionale coördinatiefuncties. De NZa concludeert in haar analyse  dat de huidige bekostiging niet passend is met het oog op verbreding van de taken van de coördinatiepunten naar meerdere vormen van zorg met tijdelijk verblijf. Daarnaast concludeert zij dat structurele toekomstige bekostiging ontbreekt. Al langer constateert ActiZ dat er geen toereikende vergoeding is voor het tot stand brengen en in de lucht houden van de coördinatiepunten voor het eerstelijnsverblijf. Verdere professionalisering of verbreding van de coördinatiefuncties naar andere tijdelijke zorgvormen, zoals de minister graag wil, is dan niet mogelijk.

Voortgang

Tijdens het bestuurlijk overleg zijn er met VWS, NZa en ZN procesafspraken gemaakt omtrent de nadere beschrijving en transparante financiering van de coördinatiefuncties. Er is vastgesteld dat op korte termijn een nadere omschrijving van de functionaliteiten van een regionale coördinatiefunctie moet komen, om verdere professionalisering en doorontwikkeling te stimuleren. In 2018 hebben zowel zorgverzekeraars, ActiZ als de NZa verschillende uitvragen verricht rondom het functioneren en de financiering van de coördinatiefuncties. De uitkomsten van de uitvragen zijn inmiddels benut als basis voor de beschrijving van de functionaliteiten.

Er is geconcludeerd dat er bij vrijwel alle coördinatiefuncties een 4-tal functionaliteiten aanwezig zijn:

  • triage;
  • inzicht in beschikbare capaciteit;
  • afspraken over bereikbaarheid en toeleiding van zorg;
  • evaluatie en monitoring. 

ActiZ heeft inmiddels in samenspraak met ZN een minimale set geformuleerd voor deze functionaliteiten. De minimale set aan functionaliteiten wordt nu ter consultatie voorgelegd aan de beroepspartijen Verenso, LHV en V&VN.

Uniforme betaaltitel

Tegelijk wordt een traject met de NZa en het Zorginstituut voorbereid, waarin toegewerkt wordt naar uniforme betaaltitel. Ook de mogelijkheid voor partijen om korte termijn via de innovatiebeleidsregel financieringsafspraken te maken wordt hierbij betrokken. Het streven is om voor 1 april 2019 het test traject in de regio’s af te ronden en de eerste uitkomsten van het overleg met de NZa en het Zorginstituut beschikbaar te hebben.

20191008 foto eric newsroom.JPG

Laatste nieuws