technologie
14 september 2020

Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

Het coronavirus leidt tot veel vragen van leden van ActiZ. Diverse organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Het is belangrijk dat zorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overnemen. De GGD is in geval van een besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties. Hieronder zetten we een aantal aandachtspunten met betrekking tot het coronavirus op een rij.
Bekijk ook het nieuwsoverzicht voor het laatste nieuws

 1. Informatie RIVM
 2. Symptomen coronavirus
 3. Preventieve maatregelen
 4. Bezoek aan verpleeghuizen
 5. Als er een besmetting wordt geconstateerd
 6. Adviezen voor zorgmedewerkers
 7. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 8. Continuïteit van zorg
 9. Vragen van werkgevers over arbeidsrelatie en corona
 10. Protocol
 11. Compensatiemaatregelen
 12. Mentale ondersteuning medewerkers
 13. Informatielijnen
 14. Contactpersonen voor u bij ActiZ

1. Informatie RIVM

Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staan. Deze informatie is leidend. Er vinden regelmatig updates plaats, soms zelfs dagelijks. Voor uw Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is het van belang extra alert te zijn op verandering in casusdefinitie en bijbehorende maatregelen. Op de RIVM site vindt u ook de veel gestelde vragen zoals over de maatregelen die gelden om verspreiding tegen te gaan, of hoe te handelen bij een besmetting en informatiefilmpjes over het coronavirus.

Inzet en testbeleid medewerkers
Het RIVM publiceert richtlijnen rondom het inzetten en testen van zorgmedewerkers. Er is een algemene richtlijn voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Vervoer naar dagbesteding
Het RIVM heeft een kader opgesteld voor het vervoer naar de dagbesteding. Dit kader is van toepassing voor groepsvervoer van personen ouder dan 18 jaar. In het kader is een aantal basisregels opgenomen over het vervoer naar de dagbesteding waarbij het geen mogelijkheid is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

Ventilatie richtlijnen
Mede naar aanleiding van eerder gepubliceerde nieuwe inzichten over de rol van ventilatie in aerogene verspreiding van Covid-19 heeft het RIVM de richtlijnen over ventilatie opnieuw tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot één aanvulling inzake ‘recirculatie (zonder verversing) binnen één gemeenschappelijk ruimte.’ Het RIVM heeft ook een korte animatie over dit thema.

2. Symptomen coronavirus

Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Als mensen klachten hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. Het gaat hierbij om milde klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Meer hierover leest u op de website van het RIVM.

3. Preventieve maatregelen

Per 1 juli 2020 blijven basisregels als 1,5 meter en vaak handen wassen de norm. De Rijksoverheid roept op om thuis te werken en thuis te blijven en te testen bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Voor zorgmedewerkers gelden andere richtlijnen.

Uiteraard blijft goede hygiëne belangrijk in het voorkomen van besmetting. Zorg daarom dat de hygiëne richtlijnen nog strikter nageleefd worden. Met name handhygiëne en hoesthygiëne.

 • Werkinstructie afval
  De tijdelijke regeling voor aanbieden van Covid-19-afval is door de Inspectie Leefomgeving en Transpart (ILT) ingetrokken. De tijdelijke regeling is half april ingesteld vanwege een tekort aan verpakkingen die nodig zijn voor het veilig vervoeren van besmettelijk afval. Inmiddels zijn er weer voldoende reguliere verpakkingen (vaten) beschikbaar bij ziekenhuizen en verpleeghuizen. De ILT gaat vanaf begin augustus handhaven op de werkwijze van vóór de coronacrisis geldende wet- en regelgeving. Lees meer.
 • Corona op poststukken, oppervlakten en materialen
  In een van de recente adviezen van het OMT (outbreak management team) aan het ministerie van VWS is aangegeven dat de kans dat het virus op oppervlakten, materialen of poststukken zit in Nederland heel klein is. De kans dat het virus dan nog besmettelijk is, is ook heel klein. Er is geen bewijs dat mensen hierdoor besmet zijn geraakt. De algemene hygiëne-maatregelen moeten voldoende zijn om dit risico te mitigeren. 

 • De Rijksoverheid biedt nuttige communicatiemiddelen aan die u kunt gebruiken ter informatie over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hier vindt u de communicatiemiddelen
  De informatie bevat ook het telefoonnummer 0800-1351 (08:00-22:00) waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus en een link naar https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus 

4. Bezoek aan verpleeghuizen

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen. Daarom hebben deze partijen besloten om een nieuwe handreiking te schrijven. Deze handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. 

Digitaal werken en corona
ActiZ heeft voor u een overzicht gemaakt van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van digitale zorg in relatie tot corona. Daarbij kunt u denken aan ondersteuning in de communicatie tussen zorgmedewerkers en cliënt/familie, hulpmiddelen bij de uitvoering van de bezoekregeling. Informatie en hulpmiddelen voor het digitaal werken in relatie tot de uitbraak van het coronavirus.

Oplossingen tegen eenzaamheid
We hebben een overzicht gemaakt met oplossingen en initiatieven die kunnen bijdragen om de eenzaamheid in het verpleeghuis te verminderen.

5. Als er een besmetting wordt geconstateerd

Wanneer er een besmetting met het coronavirus wordt geconstateerd, is het belangrijk dat adviezen of aanwijzingen van de GGD en RIVM overgenomen worden. Daarom is het belangrijk dat de GGD weet met wie zij in uw organisatie contact op kunnen nemen. Zorgt u dus voor een eenduidige communicatie- en besluitvormingsstructuur binnen de organisatie met heldere verantwoordelijkheden en aanspreekpunten voor de GGD en huisarts.

 • Aansluiting bij de regionale netwerken is van belang voor de distributie en verspreiding van persoonlijke beschermingsmiddelen en voor een soepel verloop van instroom en doorstroom van cliënten van en uit ziekenhuizen. 

Het is van belang om medewerkers goed te informeren over de mogelijke besmettingsrisico’s op het werk, maar ook voor thuis. Dit geldt uiteraard ook voor cliënten en hun netwerk. Een medewerker kan ook verplicht in huisquarantaine moeten of zelfs besmet zijn. Ook dan is snelle actie noodzakelijk om (verdere) verspreiding van het virus tegen te gaan.

Behandeladvies voor specialist ouderengeneeskunde binnen zorginstellingen
Beroepsvereniging Verenso heeft een advies opgesteld voor behandeling van COVID-19-patiënten door specialisten ouderengeneeskunde. Voor meer informatie en updates, zie de website van Verenso.

Registratie COVID-19 besmettingen in ouderenzorg
Om beter inzicht te krijgen in het beloop van (verdenkingen op) COVID-19 infecties in de ouderenzorg/langdurige zorg, roept Verenso artsen en behandeldiensten op die met het EPD YSIS werken om deel te nemen aan de registratie rondom COVID-19. 

GRZ Behandeladvies post COVID-19
Verenso heeft samen met ActiZ, de Vereniging voor Revalidatieartsen en Laurens een eerste versie van het behandeladvies Post-COVID-19 GRZ opgesteld. Gezien het specifieke karakter van deze revalidatie en het gebruik van veel GRZ-afdelingen als Corona-unit, lijkt afstemming over dit aanbod in uw ROAZ-regio voor de hand te liggen.

Omgaan met de regels van Wet zorg en dwang tijdens coronacrisis
Het ministerie van VWS heeft informatie over hoe om te gaan met de regels van de Wet zorg en dwang (Wzd) tijdens de coronacrisis, onder andere informatie over het wel of niet van toepassing zijn van het stappenplan van de Wzd.  

Informatie over isolatie bij dementie; thuis of in verpleeghuis
De landelijke adviezen en richtlijnen voor isolatie zijn niet altijd goed toepasbaar bij doelgroepen zoals mensen met dementie. Wees in overleg met de GGD in geval van verdenking of besmetting extra alert. Lees tips over isolatie bij dementie

Geestelijke verzorging voor cliënten
Corona roept ook veel zingevingsvragen op, geeft onzekerheid over de toekomst en over de gezondheid van cliënten en hun naasten. Dit is extra aan de orde op de speciale corona-afdelingen. Heeft u onvoldoende mensen om dit te kunnen doen, dan heeft beroepsvereniging van geestelijk verzorgers op dit moment circa 150 extra geestelijke verzorgers (deels) beschikbaar. Tevens bieden levensbeschouwelijke organisaties zoals kerken en het humanistisch verbond extra ondersteuning aan. Naast de mogelijkheid van beeldbellen kan in sommige situaties de uitzondering voor de stervensfase in de bezoekregeling van toepassing zijn voor geestelijk verzorgers van buiten uw organisatie.

Palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak
Op palliaweb.corona is een speciale corona-pagina ingericht met relevante informatie.

Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening
De zorg voor een patiënt overleden aan het nieuwe coronavirus is hetzelfde als de zorg voor een patiënt overleden aan griep (influenza). De reguliere hygiënemaatregelen die gelden voor de uitvaartbranche volstaan daarom ook voor de zorg voor overledenen aan het nieuwe coronavirus.
Op de website van het RIVM vindt u overige vragen en antwoorden hierover. 

Zeven dagen termijn voor oplevering appartement tijdelijk opgeschort
Voor verpleeghuislocaties zonder recente besmetting gelden inmiddels weer de reguliere termijnen.
In de algemene voorwaarden van ActiZ en LOC staat de afspraak dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om de kamer of het appartement leeg te maken. Die termijn komt zolang de coronacrisis voortduurt te vervallen. Zie ActiZ-bericht.

6. Adviezen voor zorgmedewerkers

Werknemers kunnen voor vragen terecht bij de vakbonden en/of de beroepsvereniging:

Zie ook RIVM: informatie voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Het ministerie van VWS een Q&A gepubliceerd over het testbeleid. Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis kunnen, als hun werkgever geen testen uitvoert, terecht bij de GGD.

Q&A Thuiszorg door V&VN
V&VN, heeft in overleg met ActiZ een Q&A gemaakt voor de verpleegkundigen en verzorgenden. Deze lijst met vragen en antwoorden wordt afgestemd met het RIVM en regelmatig verder aangevuld. U kunt deze lijst terugvinden op de website van V&VN.

7. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen
Op de website van LCH staat wekelijks een totaaloverzicht van de aangekochte en uitgeleverde PBM, de actuele voorraad van PBM, het aantal bestelde stuks en de middelen die vanuit het buitenland onderweg zijn naar Nederland. 

Factsheets verdeling persoonlijke beschermingsmiddelen
Het ministerie van VWS heeft drie factsheets gepubliceerd: 'Wanneer is welk mondmasker nodig?', 'Hoe worden de persoonlijke beschermingsmiddelen verdeeld over de zorgsectoren?' en 'Inkoop en distributieproces persoonlijke beschermingsmiddelen'.

Instructiefilmpjes RIVM
Het RIVM heeft twee instructievideo’s gemaakt over de achtergronden van de richtlijnen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De eerste video gaat over Covid-19 en de verspreiding ervan. De tweede video gaat over goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgmedewerkers. 

Richtlijnen van gebruik
Het is van groot belang om de algemene richtlijnen van gebruik hiervan voor verpleeghuizen en thuiszorg te volgen. Gepast gebruik conform de richtlijnen is noodzakelijk zodat de persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn daar waar nodig.
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld rondom gepast gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis. In tegenstelling tot eerder gepubliceerde richtlijnen is het gebruik van chirurgisch mondneusmaskers in bepaalde situaties toegevoegd. Zie RIVM: Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis en aanvullend de lijst van het RIVM met veelgestelde vragen

In de meest recente versie van de richtlijn is mede op aandringen van V&VN en ActiZ, PBM gebruik naar professioneel inzicht toegevoegd. Voortaan mogen zorgmedewerkers, als de specifieke situatie daarom vraagt, op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van de uitgangspunten en medische beschermingsmiddelen gebruiken. Preventief gebruik (altijd overal) wordt nog steeds afgeraden. V&VN heeft een handreiking gepubliceerd die zorgprofessionals ondersteunt bij het maken van de professionele afweging.

Hergebruik PBM
Vooralsnog lijken de mogelijkheden voor hergebruik van disposable PBM beperkt. Volg ook daarbij de RIVM richtlijnen over hergebruik die steeds worden aangepast op de nieuwste inzichten.

Praktische informatie voor zorgmedewerkers
Voor praktische informatie voor zorgmedewerkers over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verwijzen wij u naar Zorg voor Beter. Op hun website vindt u tevens meer relevante informatie over infectiepreventie. Bij schaarste aan middelen adviseren wij u om met een deskundige infectiepreventie (www.vhig.nl) te bekijken welke second best maatregelen er genomen kunnen worden. Er zijn online verschillende filmpjes, cursussen, e-learningsmodules te vinden over hoe je om moet gaan met PBM. Zo ook filmpjes van onze leden over het aan- en uittrekken van PBM of handhygiëne.

Info gebruik PBM 
V&VN heeft een pagina ingericht voor zorgmedewerkers met informatie over het goed gebruik van PBM. Zo is er onder anderen een filmpje te vinden over de verschillende mondneusmaskers en hoe je gebruik je handschoenen en mondneusmaskers.

Mondneusmaskers
Verkeerd gebruik van mondneusmaskers kan het risico op besmetting vergroten. 

 • Informatie over mondmaskers voor zorgmedewerkers
  Het RIVM heeft extra informatie gepubliceerd over het gebruik van mondmaskers voor zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn.
 • Hergebruik mondmaskers
  RIVM heeft een richtlijn gepubliceerd voor hergebruik van FFP2 mondmaskers. Voor eventueel hergebruik van chirurgische mondmaskers zijn geen algemene richtlijnen, incidenteel zijn er wel regionale afspraken.
 • Zelfgemaakte mondmaskers
  Er is op dit moment géén RIVM-richtlijn voor verantwoord gebruik van zelfgemaakte mondmaskers.

Video gebruik mondmaskers in de zorg
De GHOR constateert tijdens gesprekken over de reden van aanvragen voor PBM dat medewerkers moeite hebben om minder zware PBM te gebruiken dan voorgeschreven. Zij vragen aandacht van managers en bestuurders om met hun medewerkers in gesprek te gaan om te zorgen dat richtlijnen voor juist gebruik van PBM worden nageleefd. Veel vragen zijn er over het gebruik van mondmaskers bij de verzorging van corona-patiënten. Mark Bonten, arts microbioloog bij UMC Utrecht, heeft hierover een filmpje gemaakt.U kunt het filmpje via intranet in uw organisatie delen. 

Inkoop en distributieproces persoonlijke beschermingsmiddelen
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is verantwoordelijk voor de bestelling van persoonlijke beschermingsmiddelen. De coördinatie van de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen ligt bij de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) structuur. Zij verdelen volgens het nieuwe verdeelmodel . Hierover zijn afspraken met GGD’en en ROAZ gemaakt, zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben hier beschikking over krijgen. Vanaf heden is het mogelijk om uw persoonlijke beschermingsmiddelen via Mediq-portal te bestellen.

Aansluiting, bij voorkeur via collega-aanbieders, bij één van de 11 ROAZ-regio’s is van belang. Per regio zijn enkele VVT-aanbieders aangesloten, zij coördineren en communiceren verder aan overige zorgaanbieders binnen de regio. In dit voorlopige overzicht vindt u per regio welke zorgorganisaties betrokken zijn binnen de ROAZ- regio's.

Daarnaast is aansluiting van VVT-aanbieders van belang voor overleg over de doorstroom en (tijdelijke) opvang van (niet besmette) patiënten uit ziekenhuizen. We zijn met VWS, RIVM, ROAZ en GGD GHOR in gesprek om de directe betrokkenheid van de sector in de landelijke besluitvorming de komende dagen te vergroten.

Vrijstelling middelen die nodig zijn voor de productie van desinfectantia
Voor desinfectantia zijn er afspraken gemaakt met de ministeries van VWS en Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor biocidenregelgeving), tijdelijk het aanbod van deze middelen te vergroten. Er wordt vrijstelling aangevraagd voor het gebruik door professionals (en dus niet voor particulieren/consumenten) van producten die bedoeld zijn voor de menselijke hygiëne zonder virusclaim. Na goedkeuring zal de vrijstelling dan, met terugwerkende kracht, in werking treden op 14 maart 2020. Ook andere vrijstellingen zijn in voorbereiding. Het ministerie van VWS roept op om, zeker als men gebruik maakt van andere producten dan gewend, de gebruiksvoorschriften in acht te houden om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Voor informatie welke middelen de vrijstelling betreft zie bijlage.

8. Continuïteit van zorg

Naast de gezondheidsrisico’s die ontstaan bij besmetting, stelt het ook eisen aan de continuïteit van uw organisatie. Het aantal cliënten dat in huisquarantaine verblijft, kan toenemen terwijl medewerkers om dezelfde reden niet naar hun werk kunnen komen. 

 • Opstarten reguliere zorg
  De NZa heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland, VWS en het RIVM een informatiekaart gemaakt over het opstarten van zorg en hoe zorgorganisaties hun cliënten hierover kunnen informeren. 
 • Continuïteitsplan
  Goede voorbereiding is belangrijk. Een continuïteitsplan helpt u hierbij. Zorgcontinuïteit in balans is een praktische tool die zorgorganisaties een handvat biedt voor operationele planvorming voor het continueren van de zorg bij een grootschalig incident. De tool is uitgebracht door GGD GHOR Nederland en wordt ondersteund door de regionale GHOR bureaus. Link naar een denkkader Coronavirus voor zorginstellingen van het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
 • Richtlijnen Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen
  Het ministerie van VWS heeft samen met het RIVM vier richtlijnen gepubliceerd over mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding/ dagopvang en hulpmiddelen voor kwetsbare mensen die thuis wonen. Het uitgangspunt is dat de zorg aan deze kwetsbare mensen waar mogelijk doorgang vindt. Uiteraard binnen de ruimte die de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen bieden.

 • Coördinatie vraag en aanbod zorgmedewerkers
  Op www.extrahandenvoordezorg.nl kan de vraag naar en het aanbod van extra medewerkers voor de zorg (regionaal) samengebracht worden. Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, waaronder ActiZ, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
  De FAQ wordt naar aanleiding van de vragen die binnenkomen steeds weer geactualiseerd. Tevens is er inmiddels een document toegevoegd over noodscholing of crisisscholing voor extra medewerkers in ziekenhuizen. Een document voor de VVT is in ontwikkeling.
  Lees ons bericht Geldende (tijdelijke) regels inzet en bekwaamheid van zorgverleners

 • Tekort zuurstof voor gebruik thuis en in verpleeghuizen
  Als uw organisatie een tekort aan zuurstof verwacht òf al hebt, of aan daartoe noodzakelijke apparatuur, meld dat zo spoedig mogelijk bij de coördinator van uw ROAZ.
 • Uitstel handtekening onder het zorgplan
  Om onnodig fysiek contact te vermijden en afstand te bewaren is ZN akkoord dat handtekeningen onder het zorgplan tijdelijk achterwege kunnen blijven. Bijvoorbeeld in situaties waarin deze met de iPad ondertekend worden en deze daarvoor uit handen gegeven moet worden. ZN hecht er wel aan dat wanneer het weer mogelijk is handtekeningen te zetten, de cliënt alsnog gevraagd wordt de handtekening te zetten.

9. Vragen van werkgevers over arbeidsrelatie en corona

Heeft u vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met de Corona-maatregelen? De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij gebundeld in deze Q&A Arbeidsrelatie en Corona, (alleen voor ActiZ-leden).

Voor ActiZ-leden: Heeft u een vraag die daar niet bijstaat, neem dan contact op via caoinfo@actiz.nl of maak gebruik van het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30-12.00 uur via 085 077 2090.

Op www.extrahandenvoordezorg.nl wordt de vraag naar en het aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samengebracht. Meer informatie hierover leest u hier.

10. Protocol

 • Velen van u vragen om een protocol. U kunt overwegen het protocol voor de Mexicaanse griep te nemen, aangevuld met het uitbraakprotocol Norovirus. Controleer of het uitbraakprotocol actueel is; beschouw n=1 al als een uitbraak. Zie ook het hoofdstuk uitbraakbeleid in de Handreiking ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie’.
 • Inmiddels hebben een aantal leden een advies voor bedrijfscontinuïteit inzake het nieuwe coronavirus (COVID-19) ontvangen van Human Capital Care. Dit staat ook op hun website.
 • Op de website van Vilans staan twee draaiboeken Covid-19 voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging

Mogelijk voorziet uw huidige continuïteitsplan al in deze situatie, maar het kan handig zijn om dit plan waar nodig te actualiseren op alle bovengenoemde punten en op punten zoals:

 • Continuïteit van de primaire zorg;
 • Waarborgen personele bezetting bij een groot aantal zieke cliënten en/of medewerkers;
 • Continuïteit vitale bedrijfsprocessen.

11. Compensatiemaatregelen

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Er zijn verschillende regelingen in de maak om zorgorganisaties in deze situatie te ondersteunen. Zie daarvoor het Overzicht compensatiemaatregelen Corona (pdf). Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

12. Mentale ondersteuning medewerkers

 • Een luisterend oor
  Op Sterk in je werk wordt mentale coaching aangeboden voor medewerkers die behoefte hebben aan ‘een luisterend oor’. Een medewerker wordt, aan de hand van de aangegeven behoefte, gekoppeld aan een coach met relevante kennis en ervaring. Er zijn geen kosten verbonden aan deze coaching.
 • Traumaverwerking
  Heeft een medewerker gespecialiseerde traumaverwerking nodig dan is de landelijke hulplijn voor zorgprofessionals van het Instituut voor Psychotrauma ARQ IVP zeven dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500
 • Praktische tips
  Het e-book ‘Zorgen voor professionals’ is geschreven als een praktische, korte handleiding en bevat tips en adviezen voor zorgprofessionals die nu onder grote druk moeten werken. Het e-book is geschreven door ervaren coaches, wordt gratis aangeboden door PFZW, PGGM&CO en stichting IZZ.

13. Informatielijnen

 • De Telefonische Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde voor en door specialisten ouderengeneeskunde is het hele jaar beschikbaar. De helpdesk staat via 085 8086900 altijd klaar, hoeft niet vooraf ingepland te worden en de service is gratis
 • Er is naast de RIVM-site ook een landelijk info-nummer beschikbaar voor vragen van burgers: 0800-1351. Leden van ActiZ kunnen bezoekers/familie ook naar dit landelijke infonummer verwijzen. Medische vragen lopen via de eigen huisartsen of intramuraal de specialisten ouderengeneeskunde. In regio’s waar inmiddels sprake is van besmetting wordt bovendien een specifieke informatielijn voor professionals en organisaties ingericht door GGD en ROAZ.
 • Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland. Het nationale zorgnummer staat klaar voor alle vragen omtrent het corona-virus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten. Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900–23 56 780.
 • Er zijn organisaties die zelf een eigen informatielijn hebben geopend, waar medewerkers en/of familieleden van bewoners vragen kunnen stellen over het beleid van de betreffende organisatie. Zij hebben daarbij de samenwerking gezocht met de arbodienst. 

14. Contactpersonen voor u bij ActiZ 

 • ActiZ Corona Infolijn
  Voor ActiZ-leden met vragen over de gevolgen van het coronavirus zijn medewerkers van ActiZ beschikbaar voor vragen. Voor zorginhoudelijke en beleidsmatige vragen kunt u contact opnemen met de ActiZ Corona Infolijn via 085-0772050 of per mail info@actiz.nl
  Op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur.

  Er is ook een Online Corona Netwerk beschikbaar voor ActiZ-leden voor het uitwisselen van ervaringen en (lokale) actualiteiten.

 • Vragen van de media?
  Krijg u vragen van de pers waar u over wilt klankborden of extra informatie voor nodig heeft? Dan is ActiZ Persvoorlichting voor u beschikbaar en bereikbaar via 085-0772099 of per mail: pers@actiz.nl

 • Arbeidsrechtelijke vragen?
  Voor ActiZ-leden: Heeft u vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met de Corona-maatregelen? Kijk dan naar de Q&A Arbeidsrelatie en Corona.

  Heeft u (alleen ActiZ-leden) een vraag die daar niet bijstaat, neem dan contact op via caoinfo@actiz.nl of maak gebruik van het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30-12.00 uur via 085 077 2090.
ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting