01 mei 2020Financiering, VVT Nieuws

Dialoog met zorgkantoor verbetert, vereenvoudiging van beleid noodzakelijk

De dialoog tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders is opnieuw verbeterd. Dit blijkt uit de evaluatie van ActiZ naar de Wlz-zorgcontractering 2020 waar 144 aanbieders – voor de Covid-19 uitbraak - aan hebben deelgenomen. Tegelijk blijkt dat om in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar verpleeghuiszorg een stabiele en vereenvoudigde zorgcontractering noodzakelijk is.

Beeld publieksversie zorgcontractering 2020.jpg

Dialoog verbetert

Zorgorganisaties ervaren de dialoog met zorgkantoren over de gedeelde opgave rond de zorg voor ouderen steeds vaker als positief. Er is opnieuw een verbetering zichtbaar ten opzichte van het jaar ervoor zo blijkt uit de evaluatie. Zorgorganisaties ervaren meer ruimte voor maatwerkafspraken om echt de dingen te doen waarvan zij denken dat het bijdraagt aan de verbetering van kwaliteit. Zo is de ruimte om te investeren in technologische innovaties en toekomstgerichte oplossingen toegenomen.

Kwaliteitsontwikkeling vraagt om maatwerk

In 2019 ontvingen verpleeghuisorganisaties voor de eerste keer een kwaliteitsbudget. Een lumpsumbudget van ongeveer 6% van hun totale omzet. Eerder bleek al dat zorgorganisaties er goed in geslaagd zijn dit budget op passende wijze te besteden. Ook voor 2020 zetten zorgaanbieders met een kwaliteitsbudget van ca. 11% van de omzet in op de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. Bijna de helft van de zorgaanbieders heeft bij de aanvraag van het kwaliteitsbudget afgeweken van de 85/15% richtlijn en wilde meer dan 15% besteden aan kwaliteitsontwikkeling die gericht is op de toekomst. Tijdens het onderzoek moesten nog diverse afspraken met het zorgkantoor worden gemaakt.

Vaste tarieven en meerjarenafspraken

Het inkoopbeleid van zorgkantoren kan en moet een stuk eenvoudiger, zo geven zorgaanbieders aan. Daarbij noemen zorgaanbieders integrale tarieven en meerjarenafspraken, simpel in aard en omvang als belangrijkste voorwaarden. Voor verbetering van de bekostiging wijzen zorgaanbieders op het belang van minder verschillende financieringsstromen, zoals het kwaliteitsbudget, en dat er een vast landelijk reëel tarief moet komen. Zorgaanbieders vragen meer samenhang tussen de financieringsstromen en meer samenwerking tussen de zorgdomeinen. De verantwoording van de financieringsstromen is nu veel te complex en vormt daardoor een grote administratieve last.

Vereenvoudiging en voorspelbaarheid

De uitdagingen waar de branche voor staat zijn groot met de 20.000 wachtenden op een verpleeghuisplaats. Zorgaanbieders verwachten dat het aantal urgent wachtenden voor een verpleeghuisplaats toeneemt. Met die omstandigheden is de sector gebaat bij vereenvoudiging en voorspelbaarheid in de zorgcontractering en financiering vanaf 2021 en verder. Alleen zo kunnen zorgorganisaties inspelen op grote veranderingen die nodig zijn om de zorg voor ouderen ook in de nabije toekomst vorm te geven.

Covid-19 uitbraak en publicatie

ActiZ heeft vanwege de Covid-19 uitbraak en de grote impact die het heeft op de ouderenzorg de publicatie van de resultaten van de evaluatie Wlz-zorgcontractering 2020 uitgesteld. De hoofdlijnen uit de uitkomsten van de evaluatie hebben we wel betrokken in gesprekken zoals met Zorgverzekeraars Nederland/zorgkantoren en het ministerie van VWS.

Bijlagen:

Herma_klein

Laatste nieuws