nieuws

07 december 2018

Update vrijdag 7 december 2018

Tien potjes van Rutte III

NRC volgt de investeringsbeloften van het nieuwe kabinet. Wanneer komt het geld vrij en hoe wordt het besteed? De Verpleeghuiszorg kreeg 577 miljoen extra. Begin deze maand bereikten de organisaties die betrokken zijn bij het verdelen en besteden van de extra miljarden voor de verbetering van de verpleegzorg een akkoord over adequate verantwoording van al dat geld. Zorginstituut Nederland en ActiZ, de branchevereniging van zorginstellingen zullen vanaf 2020 vrij precies moeten aangeven of de uiteindelijk beschikbaar gestelde 2,1 miljard inderdaad gaat naar de hoofddoelstelling: 'meer mensen in de zorg en meer inzet voor de cliënt met zo min mogelijk administratieve lasten'. Voor Armoedebestrijding bij kinderen kwam 30 miljoen extra vrij. Het extra geld ten behoeve van armoedebestrijding bij gezinnen met kinderen is al aan het rollen. In de zogeheten ‘Meicirculaire Gemeentefonds 2018’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken is vrij precies in kaart gebracht welke gemeente welk deel krijgt uit de 'decentralisatie-uitkering Schulden en armoede'.

Next 7-12-2018 

93-jarige hoeft schuld niet te voldoen

Kleinzoon Marcel Bastiaansen, die samen met zijn zus Mariska, bij het gesprek aanwezig was, reageert verheugd over het feit dat het CAK de rekening heeft kwijtgescholden. De kwestie heeft er volgens hem toe geleid dat de gezondheid van zijn oma op dit moment 'wat slechter' is. Mevrouw Bastiaansen kreeg dit jaar van het CAK te horen dat ze 20.000 euro moest terugbetalen omdat ze een aantal jaar een lage eigen bijdrage had betaald voor haar verzorgingstehuis. De instantie erkende dat ze zelf een fout had gemaakt, maar presenteerde Elisabeth Bastiaansen desondanks een fikse rekening. Na publicaties in de media liet het CAK weten de gang van zaken 'ten zeerste te betreuren'. Gisteren volgde kwijtschelding. Dat besluit volgde na overleg met het ministerie van VWS. Het ministerie gaat de terugvorderingstermijn tot maximaal twaalf maanden beperken in gevallen die ontstaan zijn door ernstige tekortkomingen aan de zijde van het CAK, zo liet minister Hugo de Jonge gisteravond weten.

Algemeen Dagblad 7-12-2018
AD.nl 7-12-2018

Cordaan vult zelfsturing anders in

Er was alom verbazing toen Cordaan aankondigde te stoppen met het principe van zelfsturing in de thuiszorg en de wijkverpleging. Verpleegkundigen en verzorgenden van de Amsterdamse zorgaanbieder zijn namelijk niet erg enthousiast over het functioneren van de zelfsturende teams. Volgens André Brand, directievoorzitter thuiszorg bij Cordaan, ligt het genuanceerder. Cordaan gelooft nog steeds in meer professionele autonomie op de werkvloer, maar wil zelfsturing invullen op een manier die past bij de medewerkers. Het bleek dat veel medewerkers ongelukkig waren met alle nieuwe verantwoordelijkheden waarmee ze waren opgezadeld. Cordaan besloot daarop om binnen de wijkteams de zorginhoudelijke en faciliterende taken weer uit elkaar te halen. In de nieuwe opzet krijgen de teams één formele teamleider met een zorgachtergrond, die verantwoordelijk is voor zaken als administratie, planning en coördinatie. De rest kan zich concentreren op de zorg. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor zelfontplooiing en professionele autonomie. Grote besluiten worden genomen in samenspraak met de teams en medewerkers worden aangemoedigd om mee te denken over de nieuwe organisatie. Een andere vernieuwing bij Cordaan is de opzet van het zogenoemde Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief. De wijkverpleegkundigen die hierin zijn verenigd, staan los van de wijkteams en hebben ieder de eindverantwoordelijkheid voor circa vijftig cliënten. Zij zijn de feitelijke regisseurs van het zorgproces en opereren met een grote mate van autonomie. Brand beaamt dat het Wijkverpleegkundig Collectief voor Cordaan een mooi instrument is om goede mensen aan te trekken. Hiermee geeft de zorginstelling een eigen invulling aan het begrip zelfsturing.

Zorgvisie 6-12-2018 

‘Geen drempels, indicaties en uurtje factuurtje’

Hoe pak je grote maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid en armoede aan? En hoe organiseer je dat als gemeente en maatschappelijke organisatie? Wethouder Han de Jager: ‘In Alphen aan den Rijn hebben we de visie dat het duiden van de vraag van de inwoners centraal staat, niet het systeem.’ Een jaar of vijf geleden werd in Alphen aan den Rijn gestart met een nieuwe werkwijze. Want met de transitie in het sociaal domein, en dus andere opgaven dan voorheen, op komst, was ook een andere manier van werken noodzakelijk. Aanbieders van zorg en welzijn moesten intensief gaan samenwerken. Door één vast bedrag beschikbaar te stellen aan één overkoepelende samenwerkingsorganisatie, is volgens De Jager een groot voordeel ontstaan. ‘We hebben alle schotten en bureaucratie op deze manier verwijderd. En dat is waar de transformatie om draaide.’ Die ruimte die professionals hebben gekregen, is ontstaan omdat ze nu geen tijd meer hoeven te schrijven, geen indicaties hoeven te stellen, minder administratieve lasten hebben gekregen en meer handelingsvrijheid. ‘Ze mogen echt in samenspraak met inwoners bepalen wat nodig is en wat te doen. Dat is heel anders dan een keukentafelgesprek waarbij een indicatie wordt gesteld en vervolgens wordt gezocht naar een arrangement van maatwerkvoorzieningen.’ En hoe zie je dan dat dit ook écht is wat werkt? Dat is niet gemakkelijk te beantwoorden. De Jager: ‘We weten dat niet álle inwoners tevreden zijn. De transformatie vergt niet alleen iets van organisaties, aanbieders, professionals en gemeente, maar ook van inwoners. Mensen denken soms dat ze recht hebben op een bepaalde vorm van zorg of ondersteuning.’ Gelukkig is een groot deel van de inwoners wél tevreden. En ook de wethouder zelf vindt dat zijn gemeente het goed doet als het gaat om hoe Alphen aan den Rijn de transformatie heeft vormgegeven.

Zorg+Welzijn 6-12-2018

Terug naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws