23 maart 2020Financiering, VVT Nieuws

Advies bekostiging van ‘Kennis en zorg voor specifieke doelgroepen-Wlz’

Op verzoek van VWS adviseert de NZa over de ‘Laag-Volume Hoog-Complexe doelgroepen (LVHC) in de Wlz. De NZa is gevraagd een advies op te stellen over de financiële impact en mogelijke vormgeving of inpassing in de (bestaande) regelgeving van de kennisinfrastructuur voor de specifieke Wlz-doelgroepen. De NZa  heeft nu dit advies over de bekostigingsmogelijkheden gepubliceerd.

De NZa maakt, in lijn met het door VWS overgenomen advies van KPMG, onderscheid tussen de kennisfunctie en de (verzekerde) zorguitvoering door Decentrale Expertisecentra (Dec’s) en betrokken zorgorganisaties (‘Satellieten’). De NZa adviseert om de Kenniscentra te bekostigen via een speciale prestatie voor het opzetten van een zorgnetwerk. Deze manier van bekostigen is nieuw voor de Wlz en moet dan ook nader onderzocht worden. Een tweede optie is financiering via een subsidie.

Voor de expertisecentra en de satellieten wijst de NZa allereerst op de ruimte die er is in de huidige bekostiging voor specifieke maatwerkbekostiging: zorgkantoren en zorgaanbieders kunnen afspraken maken tot aan het maximumtarief voor zzp’s en dus bijvoorbeeld een minder grote afslag op het maximumtarief toepassen bij deze aanbieders. In een aantal gevallen zal dat onvoldoende zijn. Dan is hun voorkeur om financiering te regelen via een aangepaste meerzorgregeling waar de specifieke doelgroepen in ondergebracht worden. Een andere mogelijkheid is bekostiging via een toeslag per doelgroep.

Het versterken van de kennisinfrastructuur in de Wlz is beschreven in de VWS-beleidsbrief ‘Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg’ van 4 februari 2019, met daarbij een ambitieuze actieagenda (zie ons eerder bericht hierover). VWS heeft KPMG verzocht een onderzoek te doen naar de kennisinfrastructuur voor LVHC-doelgroepen -in afstemming met het veld-. Het beoogde resultaat is voor specifieke groepen in de Wlz met een LVHC-zorgvraag de benodigde waarborgen in het stelsel te kunnen treffen, zodat ook voor hen de kwaliteit van leven geborgd kan worden.

Het KPMG-onderzoek is op 23 mei 2019 uitgebracht, en in een kamerbrief op 14 juni aan het parlement aangeboden. In dit KPMG-advies wordt een structuur voorgesteld met per doelgroep een (landelijk, desgewenst ‘virtueel’ werkend) Kenniscentrum, en eventueel meerdere (regionale) specifieke zorg Expertisecentra, met een steunende, stimulerende rol naar de betrokken zorgorganisaties (‘satellieten’).
In een beleidsreactie hierop van 3 september 2019 heeft VWS gemeld per oktober een Commissie Expertisecentra langdurige zorg in te stellen (de ‘commissie Leerink’) om deze specifieke kennisinfrastructuur voor de LVHC doelgroepen met betrokkenen te gaan realiseren. Daartoe zijn nu verschillende werkroepen (Wlz-breed per LVHC-doelgroep) aan het werk; zij rapporteren aan de commissie. De commissie zal in april een eerste rapportage geven, het tempo kan per werkgroep verschillen waardoor rond de zomer een vollediger beeld kan ontstaan.

VWS zal dit NZa-advies met de overige ontwikkelingen onder andere vanuit de commissie Leerink in hun standpunten over kennisinfrastructuur voor LVHC-doelgroepen in de Wlz betrekken.

ActiZ volgt deze ontwikkelingen, en adviseert hierbij vanuit de betreffende kerngroep(en) en de bij de LVHC-doelgroepen betrokken leden.

Update maandag 11 mei 2020
De commissie CELZ zal pas in juli haar werkzaamheden kunnen hervatten.

Update 28 maart 2020
Met het oog op de ontwikkelingen omtrent het Covid-19 virus, heeft de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ, ook wel ‘commissie Leerink’) besloten al haar taken en activiteiten tot juni op te schorten. Ook de werkgroepen hebben de vrijheid om hierin hun eigen mogelijkheden en activiteiten in te vullen.

 

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws