nieuws

04 juni 2019Financiering, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vreest toename administratieve lasten door gefaseerde overheveling subsidieregeling extramurale behandeling

Per 1 januari 2020 kan de zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (en de arts verstandelijk gehandicapten) gedeclareerd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De minister geeft in zijn brief aan het belangrijk te vinden om zo bij te dragen aan betere bereikbaarheid en beschikbaarheid van deze artsen in de eerste lijn en om het aantal crisisopnames van ouderen in verpleeghuizen en ziekenhuizen te verminderen.

ActiZ is voorstander van het overhevelen van extramurale behandeling en dagbehandeling naar de Zorgverzekeringswet, maar betreurt de gefaseerde aanpak waar nu voor is gekozen, omdat het leidt tot mogelijk meer administratieve lasten. ActiZ ziet liever dat de overheveling in één keer plaatsvindt, om te voorkomen dat er allerlei tijdelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen verzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.

De overheveling van de specialist ouderengeneeskunde is eerder toegezegd en afgesproken als onderdeel van de maatregelen in het kader van het programma ‘Langer Thuis’. De overige prestaties uit de subsidieregeling extramurale behandeling zullen per 2021 worden overgeheveld naar de Zvw.

Volgens ActiZ brengt de gefaseerde overheveling, waarvoor de minister kiest, een fors risico op extra administratieve lasten met zich mee, met name bij in het inkoop- en declaratieproces. De komende periode zullen we dan ook samen met de zorgverzekeraars maximaal blijven inzetten om te zoeken naar een zo simpel mogelijk inkoop- en declaratieproces voor het komende jaar. Per 2021 kan dan alsnog het complete pakket aan zorgvormen uit de subsidieregeling haar definitieve vorm en plek krijgen in de processen passend bij de zorgverzekeringswet.

Uniek product

Het multidisciplinaire karakter van de ‘geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’ zal de komende jaren doorontwikkeld moeten worden. Dit betreft de doorontwikkeling op gerichte inzet van specialistische multidisciplinaire behandeling in de thuissituatie. Ook de inzet van extramurale geriatrische expertise in nauwe samenwerking met de wijkverpleging, de huisarts en sociaal domein kan in 2020 onder de experiment prestatie al gerealiseerd worden. Het integrale en multidisciplinaire karakter van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen maakt deze zorgvorm tot een uniek product. Het tijdig in kunnen zetten van gepaste expertise in de thuissituatie heeft een preventieve werking op het (medisch) welzijn en welbevingen van kwetsbare mensen.

ActiZ Marktdag

Het goed uitwerken van toekomstbestendige vormen van dagbehandeling is een belangrijk onderwerp om de volledige overheveling van subsidie regeling extramurale behandeling in 2021 succesvol te laten verlopen. Tijdens de marktdag op 28 juni praten we graag met u verder over de toekomst van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

anne lee edens

Laatste nieuws