29 november 2019Financiering, VVT Nieuws

Abonnementstarief Wmo. Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan voorzieningen Wmo, definitief van kracht. De wetswijziging heeft met name gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Maar deze wijziging heeft ook impact op zorgaanbieders.

VNG, VWS, CAK en Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben hier gezamenlijk een bericht over gemaakt. Zie de volgende berichtgeving:

De belangrijkste punten:

  1. De huidige uitwisseling tussen CAK, zorgaanbieders en gemeenten via de H&V- en ZA-standaard stopt per 1 januari 2020.
  2. Uitzondering daarop is beschermd wonen intramuraal. Beschermd wonen intramuraal valt buiten het abonnementstarief Wmo en blijft op de bestaande manier aangeleverd worden.
  3. Gemeenten bepalen vanaf 2020 zelf wanneer de eigen bijdrage betaald moet worden. Dat kan per (soort) voorziening anders zijn: vanaf de afgifte van de beschikking of vanaf het moment dat de ondersteuning daadwerkelijk geleverd is. Als dit bij start zorg is dan kunnen de gemeenten hierover eisen stellen aan de zorgaanbieders. Dit kan leiden tot (andere) afspraken over definities voor start en stop berichten in het berichtenverkeer.
  4. De inning van de eigen bijdrage vindt per 2020 per maand plaats in plaats van per vier weken. Voor de inning van de eigen bijdrage zijn alleen start en stop zorg van belang (en soms tussentijds stoppen). Het is niet noodzakelijk dat er ook al per maand wordt gedeclareerd.
  5. Om de uitfasering van de huidige systematiek zo eenvoudig mogelijk te houden, is gekozen voor een versnelde afwikkeling van zorggegevens over de zorgjaren 2019 en eerder:
  • Zorggegevens over 2018 kunnen bij het CAK via de ZA-standaard worden aangeleverd t/m 31 december 2019.

  • Zorggegevens over 2019 kunnen bij het CAK via de ZA-standaard worden aangeleverd aanleveren t/m 31 december 2020.
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws