nieuws

18 september 2019Financiering, VVT Nieuws

Aanvraag kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020: begrotings- en verantwoordingsmodel beschikbaar

Zorgkantoren hebben het ‘Model begroting verantwoording kwaliteitsbudget 2020 verpleeghuiszorg’ beschikbaar gesteld. Verpleeghuizen moeten dit model gebruiken om met het bijbehorende kwaliteitsplan het kwaliteitsbudget 2020 aan te vragen bij het zorgkantoor. In het kwaliteitsbudget 2020 is de compensatie voor de herijkingseffecten van de tarieven opgenomen, een generieke correctie voor PNIL-afbouw en mogelijkheden voor gemotiveerd afwijken.

ActiZ heeft in juni 2019 met ZN Bestuurlijke afspraken over het kwaliteitsbudget 2020 gemaakt om bij de besteding van de extra middelen meer ruimte te creëren voor de bedoeling van het Kwaliteitskader en het ontwikkelen van kwaliteit. ActiZ vindt het van belang dat zorgkantoren in de dialoog over het kwaliteitsbudget meer ruimte voor maatwerkafspraken realiseren en inspelen op de individuele situatie van de zorgorganisatie.

Aanvraag kwaliteitsbudget 2020

Net zoals in 2019, komen in 2020 de extra gelden beschikbaar voor de verdere toegroei naar het kwaliteitskader verpleeghuiszorg via een kwaliteitsbudget. In 2020 gaat het landelijk om € 500 miljoen. Verpleeghuizen kunnen de aanvraag van het kwaliteitsbudget 2020 met het begrotings- en verantwoordingsmodel uiterlijk 31 december 2019 indienen, samen met het bijbehorende kwaliteitsplan. Nadere informatie over de aanvraag extra middelen voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vindt u in de Wlz Aanvulling 2020 Inkoopkader 2018 – 2020 van ZN. Het ‘Model begroting en verantwoording kwaliteitsbudget 2020 verpleeghuiszorg’ voor de aanvraag en toelichting is nu voorhanden en door ZN en zorgkantoren gepubliceerd (Wlz Inkoopkader 2020, subdocumenten).

Compensatie herijking tarieven via het kwaliteitsbudget

In 2020 wordt het tarief op basis van het NZa-kostenonderzoek (2018) doorgevoerd. Zorgorganisaties die als gevolg van de herijking in 2020 een lagere omzet ontvangen – omdat ze relatief veel cliënten met een zorgzwaartepakket in zorg hebben die er in het tarief op achteruit gaan - worden hiervoor financieel gecompenseerd binnen het kwaliteitsbudget. De achterliggende gedachte is dat zorgorganisaties meer personeel voor deze zorgzwaartepakketten werkzaam hebben dan voortvloeit uit het herijkte tarief. Het is onwenselijk dat eerst personeel moet worden ontslagen en dan weer via het kwaliteitsbudget worden aangetrokken (zie ons bericht hierover). Door deze compensatie wordt het initieel gereserveerde kwaliteitsbudget waarmee extern investeringen gedaan kunnen worden minder.

Initieel gereserveerd kwaliteitsbudget 2020

Zorgkantoren hebben verpleeghuizen geïnformeerd over de omvang van het gereserveerde kwaliteitsbudget 2020 en -indien van toepassing- over het compensatiedeel daarbinnen voor de herijking van de tarieven. Zorgorganisaties en zorgkantoren gaan in gesprek over het de beoogde kwaliteitsontwikkelingen en het bijbehorende kwaliteitsbudget. Zorgkantoren willen daarbij maatwerk-afspraken maken afhankelijk van de individuele ontwikkelopgave van de zorgorganisatie. Dat kan hoger of lager uitvallen dan het gereserveerde bedrag voor het initiële kwaliteitsbudget, rekening houdend met het maximumtarief per 2022.

Correctie PNIL

In het ‘Model begroting verantwoording 2020’ is een generieke maatregel verwerkt voor de afbouw van personeel niet in loondienst (PNIL). Zorgorganisaties die PNIL afbouwen, ontvangen een derde van het bedrag gecorrigeerd in het kwaliteitsbudget. Het gecorrigeerde bedrag valt buiten de verantwoording van het kwaliteitsbudget. De PNIL correctie is ook met terugwerkende kracht van toepassing voor 2019.

Aanvraag en gemotiveerd afwijken

Voor 2020 geldt voor het kwaliteitsbudget de verhouding 85%/15% voor extra personeel en overige inzet als richtlijn voor zorgorganisaties, waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een verpleeghuis kan op basis van de ontwikkelopgave een aanvraag doen voor een andere verhouding. Daarvoor dient de organisatie een overtuigende en uitgewerkte onderbouwing op te nemen in het kwaliteitsplan. Ook landelijk hoeft de verdeling niet per se op 85%/15% uit te komen.

Er is in het ‘Model begroting verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020’ in een apart tabblad meerdere mogelijkheden opgenomen voor gemotiveerd afwijken op personeel. Het gaat om:

    • compensatie voor voorinvesteringen voor organisaties die al in 2018 extra geïnvesteerd hebben in personeel;
    • als er sprake is van een daling van verzuim van relevante omvang kan een aanvraag voor compensatie waar aangevraagd;
    • een compensatie voor afbouw PNIL die aantoonbaar hoger uitvalt dan via de generieke PNIL-maatregel wordt gecorrigeerd.

 

Voor een verzoek van gemotiveerd afwijken wordt de zorgaanbieder gevraagd de relevante informatie aan te geven. Op basis van de aanvraag gaan zorgkantoren en zorgaanbieders in gesprek over het kwaliteitsbudget 2020 en maken daarover afspraken.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws