19 november 2019Informatisering, VVT Nieuws

Rapport Inzet applicaties en infrastructuur wijkverpleging naar hoger niveau

In navolging van het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ en in het kader van de uitvoering van afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 heeft Nictiz een verdiepend onderzoek gedaan naar de infrastructuur en applicaties in de wijkverpleging. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen de huidige situatie en de gewenste situatie.

Digitalisering wijkverpleging kent nog diverse uitdagingen

Uit het onderzoek komt naar voren dat diverse (e-health) applicaties worden ingezet naast het ECD. Belangrijke uitgangspunten bij het succesvol inzetten van applicaties in de wijkverpleging hangen onder andere samen met de benadering van digitalisering, het schrappen van legacy-systemen en het eerst kleinschalig implementeren van applicaties.

De wijkverpleegkundige wisselt met diverse zorgprofessionals informatie uit. Dat gebeurt momenteel nog vooral telefonisch, via chat of e-mail. Om in de toekomst over een landelijk dekkende IT-infrastructuur te kunnen beschikken die aansluit bij de dynamiek van de wijkverpleging, is er specifiek voor de wijkverpleging een aantal voorzieningen die een nadere analyse en uitwerking vragen. Bijvoorbeeld: identificatie, authenticatie, autorisatie en toestemming.

Digitalisering: niet alleen een technische aangelegenheid

Het verder digitaliseren van de wijkverpleging is zeker niet alleen een technische aangelegenheid. Alhoewel het hebben van de juiste applicaties en een digitale infrastructuur essentieel is voor bijvoorbeeld informatie-uitwisseling, betekent digitalisering in de praktijk ook een organisatieverandering. Het vereist vaak aanpassingen in het beleid van zorgorganisaties en een zorgvuldige analyse op werk- en zorgprocessen.

Twaalf aanbevelingen

 1. Agendeer digitalisering op de juiste tafel;
 2. Richt leveranciersmanagement in;
 3. Inventariseer, werk uit en optimaliseer de processen in de wijkverpleging;
 4. Inventariseer de informatiebehoefte van de wijkverpleging in relatie tot ketenpartners en (her)gebruik zibs en (informatie)standaarden;
 5. Deel ervaringen over de inzet van (e-health)applicaties in de wijkverpleging;
 6. Maak een overzicht van het gebruik van (e-health)applicaties in de zorginstelling;
 7. Zorg voor koppelingen tussen losse (e-health)applicaties;
 8. Richt een centrale app-store in voor (wijk)verpleegkundigen;
 9. Een landelijke oplossing voor het vraagstuk infrastructuur is noodzakelijk;
 10. Regie op het vraagstuk infrastructuur is noodzakelijk;
 11. Denk als sector mee over de vereisten voor voorzieningen voor een infrastructuur;
 12. Bespreek met ICT-leveranciers de wens en noodzaak van koppelingen en het voldoen aan afspraken met betrekking tot infrastructuur.

 

Reactie ActiZ

ActiZ kijkt welke aanbevelingen een plek kunnen krijgen (maar vooral ook al hebben) in de digitale agenda. Om zo vervolg te kunnen geven aan de aanbevelingen.

Lees hier het rapport

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra

Laatste nieuws