nieuws

27 juni 2019Financiering, VVT Nieuws

Wlz contracteerruimte 2019 opgehoogd, voorlopige budgettaire kader 2020 bekend

Het ministerie van VWS voegt het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwachte tekort in de Wlz voor 2019 van € 470 miljoen toe aan het budgettaire kader. Dat schrijft de minister in de Voorlopige Kaderbrief 2020 aan de NZa. Het Wlz-kader 2018 wordt met terugwerkende kracht met € 10 miljoen opgehoogd vanwege overuitputting. Verder gaat de kaderbrief in op het voorlopige budgettaire kader Wlz 2020.

NZa-advies: Wlz-uitgaven 2019 groeien harder dan verwacht

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa medio juni 2019 het advies over de benutting van het budgettair kader 2019 uitgebracht. Daaruit blijkt dat uitgaven in de Wlz harder groeien dan vooraf was voorzien. Het aantal indicaties voor verpleeghuiszorg is enorm toegenomen, met name de zorgzwaartepakketten VV 4 en VV 5 zijn met ca. 7% gegroeid. De NZa wijst op een mogelijk tekort in 2019 van € 410 miljoen, waarvan € 5 miljoen voor pgb. Er zijn grote verschillen tussen regio’s. Daarnaast geeft de NZa aan dat € 60 miljoen nodig is voor zgn. manoeuvreerruimte om het proces van de herschikking goed te laten verlopen.
Volgens zorgkantoren is er sprake van een groter tekort. Dat baseren zij op actuele declaratiegegevens. In augustus 2019 komt de NZa met een aanvullend advies op basis van actuele gegevens en zal VWS de situatie opnieuw bekijken.

In de Voorlopige Kaderbrief Wlz 2020 informeert het ministerie van VWS de NZa over de beleidslijn voor de budgettaire kaders naar aanleiding van het NZa-advies.  

Actualisering budgettair kader Wlz 2019

Minister De Jonge verhoogt het Wlz-kader 2019 met € 470 miljoen, zoals de NZa heeft geadviseerd. Hiervoor worden de gereserveerde herverdelingsmiddelen à € 200 miljoen volledig toegevoegd aan de contracteerruimte en is er een aanvullende ophoging van € 210 miljoen. Deze middelen
worden verdeeld over de zorgkantoorregio’s waar sprake is van dreigende tekorten. Daarnaast kent de minister € 60 miljoen als manoeuvreerruimte toe op landelijk niveau. Een klein deel van de pgb-middelen wordt op basis van verzoeken van Wlz-uitvoerders overgeheveld naar zorg in natura.

In totaal komt het geactualiseerde Wlz budgettair kader 2019 uit op € 23.214 miljoen.
Dat is als volgt opgebouwd:

Contracteerruimte (CR) € 20.193 miljoen
Pgb € 2.450 miljoen
Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg € 600 miljoen

Omdat de groei in uitgaven in 2018 al is ingezet verhoogt de minister met terugwerkende kracht het Wlz-kader 2018 met € 10 miljoen. Hiermee kan de geleverde productie in 2018 bij de nacalculatie volledig worden vergoed.

Voorlopig budgettair kader 2020

Het voorlopige budgettair kader 2020 is gebaseerd op het Wlz kader 2019 en is als volgt opgebouwd:

  In € miljoen
Kader 2019 23.214
Groeiruimte 2020 500
Kwaliteitskader vph tranche 2020 500
Herijking tarieven verpleeghuiszorg -87
Lage zzp’s -60
Roerende voorzieningen 17
Uitbreiding EKT- en meerzorgregeling 5
Diverse bijstellingen 4
Loon- en prijsbijstelling 2020 PM
Wlz-kader 2020 24.092

Voor de groeiruimte 2020 is voor demografische ontwikkelingen en de toenemende zorgzwaarte € 500 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 4 miljoen bestemd voor verduurzaming vastgoed en komt beschikbaar via een hoger tarief voor de normatieve huisvestingscomponent. Het landelijk beschikbare kwaliteitsbudget neemt in 2020 toe met € 500 miljoen, van € 600 miljoen in 2019 tot € 1.100 miljoen in 2020, prijspeil 2020. De herijking van de tarieven verpleeghuissector leidt per saldo tot een daling van € 87 miljoen. Dit is het saldo van plussen en minnen:

  • Bij ongeveer een kwart van de zorgaanbieders stijgt het gemiddeld tarief door de herijking, landelijk gaat het structureel om ca. € 38 miljoen;
  • Bij ongeveer drie kwart van de zorgaanbieders daalt het gemiddeld tarief, dit leidt tot een structurele besparing van ca. € 125 miljoen;
  • De contracteerruimte wordt op grond van de herijkte tarieven in 2020 structureel met € 87 miljoen verlaagd;
  • Omdat het ongewenst is dat de herijking van de tarieven interfereert met het realiseren van doelstellingen uit het Kwaliteitskader worden zorgaanbieders die er op grond van de herijking op achteruit gaan op maat gecompenseerd. Voor deze compensatie op maat komt binnen het kwaliteitsbudget (in 2020 totaal € 1.100 miljoen) een bedrag van € 125 miljoen beschikbaar. Zie ook het bericht over de herijking van de tarieven.

Voor de uitstroom van lage zzp’s wordt de contracteerruimte met € 60 miljoen verlaagd. Vanaf 2020 worden alle roerende voorzieningen uit de Wlz betaald voor cliënten die verblijven in een Wlz-instelling, ook voor cliënten die een zzp zonder behandeling ontvangen. Daarom wordt voor de roerende voorzieningen € 17 miljoen toegevoegd aan het Wlz-kader voor de normatieve inventaris component behorende bij zzp’s zonder behandeling.  De maatregelen ter voorkomen zorgval leiden tot een ophoging van € 5 miljoen, boven op € 20 miljoen in 2019. Voor diverse bijstellingen zoals voor cliënten met een visuele handicap wordt € 4 miljoen toegevoegd aan het Wlz kader 2020. In de definitieve kaderbrief volgt het bedrag voor de loon- en prijsbijstelling 2020.

Het totaalbedrag voor het voorlopige Wlz-kader 2020 is € 24.092 miljoen. Dat is als volgt opgebouwd:

Contracteerruimte 2020   € 20.342 miljoen
PGB kader bij aanvang 2020 € 2.450 miljoen
Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg € 1.100 miljoen
Herverdelingsmiddelen 2020 € 200 miljonen

Overige zaken

Voor de transitiemiddelen verpleeghuiszorg is voor de periode 2028 – 2020 in totaal € 200 miljoen als ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader beschikbaar. Voor 2020 bedraagt het € 50 miljoen. De geoormerkte ruimte voor innovatie in de langdurige zorg blijft structureel € 10 miljoen.

Voor de Wlz contracteerruimte 2020 geldt dat deze onder voorbehoud van de politieke besluitvorming rond Prinsjesdag voorlopig wordt vastgesteld.

Herma_klein

Laatste nieuws