nieuws

05 maart 2019VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel over de toegang van GGZ-cliënten tot de Wlz ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg.

Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wmo (beschermd wonen), de Zvw, of (na drie jaar psychiatrische behandeling in de Zvw) recht hebben op voorgezet verblijf in de Wlz.

Toegangscriteria

De Wlz wordt zodanig gewijzigd dat cliënten ook toegang hebben als zij vanwege een psychische stoornis een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze toegangscriteria zijn dus niet anders dan bij de andere grondslagen die nu al toegang geven tot de Wlz.

Behandeling psychische stoornis

De aanspraak op specifieke behandeling in de Wlz zal voor cliënten met een psychische stoornis ook omvatten de ‘geneeskundige zorg zoals klinisch-psychologen en psychiaters die plegen te bieden.’
Verder volgt het wetsvoorstel op het punt van de behandeling de huidige Wlz-praktijk; dat betekent dat er ook voor deze doelgroep vooralsnog onderscheid zal bestaan tussen plaatsen met en zonder behandeling. De besluitvorming over de toekomstige positionering van behandeling in de Wlz zal op termijn ook gevolgen hebben voor de behandeling en aanvullende zorgvormen voor de GGZ-cliënten.

Indicatiestelling door CIZ vanaf 2020

Het is de bedoeling dat de wetswijzing op 1 januari 2020 inwerking treedt. Dat maakt het mogelijk dat het CIZ vanaf 2020 op basis van de grondslag psychische stoornis gaat indiceren. Voor cliënten die een Wlz-indicatie krijgen gaat het recht op Wlz-zorg in per 1 januari 2021. Tot die datum zijn ze voor de zorg aangewezen op de Wmo of de Zvw.
Zorgorganisaties kunnen zich op de invoering voorbereiden, door te zorgen dat de dossiers van cliënten die mogelijk in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie actueel en volledig zijn.

Zorgprofielen en inkoop

Medio 2019 wordt een advies van de NZa verwacht over de zorgprofielen en tarieven voor de zorg voor deze nieuwe doelgroep.
Met het oog op de zorginkoop 2021, als de GGZ-cliënten daadwerkelijk instromen in de Wlz, zullen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in 2019 een zo compleet mogelijk overzicht maken van de aanbieders die nu zorg leveren aan deze cliënten. Het wetsvoorstel bevat een inspanningsverplichting voor zorgkantoren om het mogelijk te maken dat cliënten die nu al verblijven in een instelling het verblijf bij de huidige aanbieder kunnen voortzetten.

Onvrijwillige zorg

ActiZ maakt zich bij dit wetsvoorstel zorgen over de regels omtrent onvrijwillige zorg. Doordat vanaf 2020 de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ naast elkaar bestaan, bestaat het risico dat cliënten en aanbieders te maken krijgen met twee verschillende regimes.

Meer informatie

U vindt het wetsvoorstel hier.
In de loop van 2019 zal meer informatie beschikbaar komen over het invoertraject. Er zullen ook landelijke afspraken worden gemaakt over de wijze waarop cliënten geïnformeerd worden over de gevolgen voor hun situatie.

1-DSC_0862

Laatste nieuws