handen kopje anl
19 december 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuwe voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

De gemiddelde waardering van cliënten over de zorg in het verpleeghuis neemt toe. Er zijn meer zorgverleners aangenomen en er wordt in verpleeghuizen volop aandacht besteed aan leren en verbeteren en aan innovatie. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis. Het ministerie van VWS stuurde de rapportage afgelopen week naar de Tweede Kamer. De rapportage geeft inzicht in de effecten die de extra gelden voor de invoering van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (2,1 miljard euro) hebben.

Compliment voor de sector

ActiZ herkent dat er meer tijd en aandacht is gecreëerd voor bewoners van verpleeghuizen, dat medewerkers minder tijdsdruk ervaren en dat leden enorm veel werk hebben gemaakt van het aantrekken van nieuwe medewerkers. We lieten dit eerder ook zien in de interviewbundels waarin medewerkers, cliënten en zorgbestuurders aan het woord komen. Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg: “Zorgorganisaties zijn volop met de kwaliteitsgelden aan de slag gegaan. Er komen steeds meer nieuwe medewerkers bij, het aantal medewerkers dat van baan wisselt, neemt af. Ook blijkt uit de rapportage dat medewerkers meer tevreden zijn met de organisatie waarvoor ze werken, over het werk dat ze doen en dat ze de inhoud van hun werk enorm waarderen. Dat zijn mooie resultaten, zeker als je de omstandigheden in ogenschouw neemt waaronder dit gedaan wordt”.

Aandacht voor nieuwe én bestaande medewerkers

De nieuwe instroom van medewerkers in verpleeghuizen vraagt ook veel van organisaties en bestaande medewerkers om nieuwe collega’s in te werken en te begeleiden. Naast werving van nieuwe medewerkers, is er ook veel aandacht nodig voor het goed ondersteunen van medewerkers die al in dienst zijn om te voorkomen dat mensen overvraagd raken. Het is belangrijk dat ze zich gehoord weten en gezien worden. In de nieuwe cao voor de VVT is  afgesproken dat ActiZ en de vakbonden voorlichting zullen geven op het gebied van strategische personeelsplanning, contractenbeleid en roosteren en zorgen voor een passend opleidingsaanbod.

Betere kwaliteit onder moeilijke omstandigheden

De wachttijden voor verpleeghuizen nemen op dit moment toe met zo’n 500 mensen per maand, er wachten nu al zo’n 17.000 mensen op een plek. Tot twee keer toe is het landelijke budget voor de langdurige zorg dit jaar verhoogd vanwege de grote groei van de aantallen cliënten voor verpleeghuiszorg. “Terecht signaleert minister De Jonge", aldus Mireille de Wee, "in de begeleidende brief bij de voortgangsrapportage ‘de andere grote opgave’: naast de kwaliteitsverbetering is er ook een grote toename van de aantallen cliënten in het verpleeghuis. Het is belangrijk dat de minister aangeeft hoe hij uitvoering van beide opgaven voor zich ziet”.

Vergrijzing is de uitdaging

De komende jaren gaat de vergrijzing de samenleving veranderen, liet ook het CPB zien in de meest recente economische vooruitzichten. “Steeds duidelijker wordt dat we als samenleving een ingewikkelde klus te klaren hebben om én hoge kwaliteit van zorg te bieden én een enorm toenemende vraag naar ouderenzorg op te vangen”, stelt De Wee. De belangrijkste vraag voor ActiZ is hoe mensen ook in de (nabije) toekomst professionele ouderenzorg en ondersteuning kunnen krijgen. Voor wat betreft de verpleeghuiszorg streeft ActiZ dan ook naar:

  • Blijvende inzet om meer nieuwe medewerkers te vinden en huidige medewerkers te behouden;
  • Meer mogelijkheden voor toepassing van innovaties en technologie die de zorg verbetert en medewerkers ondersteunt bij het werk;
  • De bouw van veel meer passende woonvormen: met woningen die levensloopbestendig zijn, in vormen die contact tussen buren of mede-bewoners stimuleren en intensieve zorg helpen voorkomen;
  • Vaste, reële tarieven die zekerheid en stabiliteit bieden om investeringen voor de toekomst van de zorg te kunnen doen en administratieve lasten beperkt houden.

Binnen de vereniging is dit een onderwerp waar de Kerngroep Wonen en Zorg het voortouw in neemt. De leden van de Kerngroep spreken met de minister, Kamerleden, zorgkantoren en ander betrokkenen over de dubbele opgave voor de sector. Het komende jaar zal dit onderwerp onder meer in januari besproken worden in de Tweede Kamer.

1-DSC_0862

Laatste nieuws