Zorginkoop Intensieve Kindzorg

Door zorgverzekeraars en de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) zijn aanvullende afspraken gemaakt over de inkoop van de zorg vanuit Kinderhospices en Verpleegkundig Kinderdagverblijven.

 

Het gaat om de volgende afspraken:

 • De bestaande aanbieders worden uiterlijk 17 oktober 2014 actief benaderd voor een contract voor 2015. Hierbij wordt de lijst van met name genoemde aanbieders gehanteerd zoals VWS die hanteert.
 • Met deze aanbieders wordt een maximum budget voor 2015 afgesproken.
 • Het wordt aan de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder gelaten hoe voor 2015 met eventueel onderaannemerschap wordt omgegaan. Mocht er voor gekozen worden om geen gebruik meer te maken van de onderaannemersconstructie zoals die in 2014 veelal werd gehanteerd, dan dient wel een verschuiving van budget van de hoofdaannemer uit 2014 naar de onderaannemer plaats te vinden.
 • Als standaard declaratie wordt gehanteerd, uitgaande van prestaties van 5 minuten:
  • Verblijf overdag: 59 x 5 minuten verpleging
  • Verblijf avond/ nacht: 50 x 5 minuten verpleging
  • Een kinderhospice declareert zowel een verblijf overdag als nacht indien een kind 24 uur aanwezig is, dus 109 x 5 minuten verpleging
 • Voor deze standaardindicatie wordt verwacht van de zorgaanbieders dat zij de noodzakelijke verpleegkundige zorg leveren evenals de aanvullende zorg zoals die in art. 3.8 van beleidsregel NR/CU-721 staat omschreven, nl. vervoer, pedagogische ondersteuning en verblijf.

 

ZN heeft haar leden verzocht contact op te nemen met de Kinderhospices en de VKDV-en die op de lijst van VWS staan en die het CIZ nu hanteert bij het indiceren voor IKZ. ZN heeft daarbij duidelijk gemaakt dat dit niet vanzelfsprekend inhoudt dat er een contract gesloten zal worden met (al) die zorgaanbieders. Dat blijft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de individuele verzekeraars.

 

Kinderthuiszorg
Kinderthuiszorgorganisaties staan niet op de lijst van VWS. Indiceren en declareren van kinderthuiszorg gebeurt vanaf 2015 binnen het kader van de Zvw in het ‘reguliere’ traject voor Verpleging en Verzorging. Contractering vindt eveneens plaats via het ‘reguliere inkoopproces’.

 

Tot slot
Tot slot attenderen wij u op het rapport/visiedocument ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ dat door een aantal samenwerkende partijen in de Kindzorg is opgesteld. 

Herma_klein