Handreiking en FAQ’s Zvw contracteerjaar 2014 beschikbaar

De Handreiking Zorgverzekeringswet contracteerjaar 2014 is digitaal beschikbaar. Tevens staan op ledennet FAQ’s (frequently asked questions) over de zorgcontractering eerstelijnszorg, kraamzorg en geriatrische revalidatiezorg. ActiZ hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan uw afwegingen over de te volgen contracteerstrategie.

Handreiking Zvw contracteerjaar 2014
Zorgaanbieders krijgen, mede als gevolg van het kabinetsbeleid, in toenemende mate te maken met de Zvw en de zorgverzekeraars. Leden van ActiZ leveren al kraamzorg, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnszorg inclusief medisch specialistische verpleging thuis op basis van de Zvw. Volgens de kabinetsplannen zal de wijkverpleging vanaf 2015 ook onder de werkingssfeer van de Zvw vallen. De zorgvraag blijft integraal en zal in toenemende mate in samenhang georganiseerd moeten worden ook over de ‘schotten’ heen. In de Handreiking Zorgverzekeringswet 2014 ligt de focus op Zvw-zorg en daarbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen die de AWBZ en de Wmo raken en de ontwikkelingen in de kraamzorg en de GRZ. Ook komt het onderwerp zorgverkoop komt in de Handreiking prominent aan de orde. De Handreiking Zorgverzekeringswet contracteerjaar 2014 is beschikbaar op ledennet.

FAQ’s op ledennet
Naast de Handreiking staan op ActiZ-ledennet FAQ’s (frequently asked questions) over praktische zaken rondom de Zvw zorgcontractering 2014. Deze FAQ’s gaan over kraamzorg, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnszorg.

Indien u opmerkingen of suggesties heeft over de Handreiking of de FAQ’s dan vernemen we die graag van u. De contactpersoon daarvoor is Herma Oosterom h.oosterom@actiz.nl.

Herma_klein