03 september 2015Financiering

Mobiliteitshulpmiddelen in de Wlz

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) is de aanspraak van cliënten op mobiliteitshulpmiddelen (met name rolstoelen) veranderd ten opzichte van de AWBZ. De cliënt heeft aanspraak op mobiliteitshulpmiddelen jegens de Wlz-uitvoerder en niet jegens de zorginstelling zoals in de AWBZ.

 

In de Wlz zijn de mobiliteitshulpmiddelen als zelfstandige aanspraak geformuleerd (art. 3.1.1 onderdeel e). Daar staat niet bij, zoals bij andere onderdelen in de aanspraak, dat deze aanspraak  ‘door of namens’ de instelling moet worden geleverd. In de AWBZ was dat het geval.

 

Gevolgen aanspraak

Dit heeft twee belangrijke gevolgen:

  1. De verzekerde heeft aanspraak op rolstoelen jegens de Wlz-uitvoerder, niet jegens de instelling.
  2. De aanspraak op mobiliteitshulpmiddelen is niet meer gekoppeld aan behandeling met verblijf, maar geldt voor alle leveringsvormen (dus ook bij verblijf zonder behandeling, VPT, MPT, PGB).

 

2015

Voor 2015 is geregeld dat gemeenten mobiliteitshulpmiddelen verstrekken aan cliënten die verblijven in een zorgorganisatie die is toegelaten voor verblijf zonder behandeling. Voor cliënten die verblijven in een zorgorganisatie die is toegelaten voor verblijf met behandeling geldt de bovenstaande situatie sinds de invoering van de Wlz, dus sinds 1 januari 2015.

 

Praktische consequenties

De wijziging heeft de volgende consequenties:  

  1. de zorgaanbieder heeft geen directe leveringsplicht voor mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen): de Wlz-uitvoerder moet deze gericht inkopen, en is verantwoordelijk voor de bekostiging ervan.
  2. de Wlz-uitvoerder kan voor de levering van mobiliteitshulpmiddelen andere instellingen contracteren dan de verblijfsinstelling.
  3. de verzekerde moet de Wlz-uitvoerder aanspreken voor de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen, en kan een verstrekkingengeschil aangaan als hij vindt dat de aanspraak onvoldoende wordt gerealiseerd. 

 

Het Zorginstituut heeft, mede op basis van signalen uit het veld via ActiZ, geconstateerd dat hier onduidelijkheid over bestaat. Het Zorginstituut heeft ter verduidelijking een memo opgesteld.   

Herma_klein