VVT-Wet en regelgeving

Handreiking bevoorschotting door gemeenten

De VNG heeft een handreiking voor gemeenten opgesteld om met zorgaanbieders afspraken te maken over bevoorschotting. Zorgaanbieders kunnen de handreiking gebruiken om met gemeenten in gesprek te gaan over het voorkómen van liquiditeitsproblemen.

 

Noodzaak van bevoorschotting
Anders dan in de AWBZ, is bevoorschotting in de Wmo niet standaard geregeld. ActiZ heeft er daarom op aangedrongen dat zorgaanbieders die door de transitie liquiditeitsproblemen voorzien, hierover met gemeenten afspraken kunnen maken. Dit heeft geleid tot de handreiking die de VNG voor haar leden heeft opgesteld.

 

Inrichten declaratieprocessen
Bevoorschotting is met name belangrijk als het declaratieproces tussen gemeenten en zorgaanbieders begin 2015 nog niet volledig is ingericht en getest. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het standaardiseren van het berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders. U vindt daar meer informatie over op de website van het Zorginstituut en in het draaiboek voor zorgaanbieders. Naar verwachting zullen de administratieve processen van veel gemeenten en aanbieders op 1 januari a.s. echter nog niet volledig zijn ingericht.  Afspraken over bevoorschotting kunnen dan voorkomen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan.

 

Stappenplan
De handreiking van de VNG geeft een overzicht van de verschillende manieren waarop de bevoorschotting geregeld kan worden. Dit is mede afhankelijk van de wijze waarop de bekostiging plaatsvindt en of er bij de inkoop al dan niet volume-afspraken zijn gemaakt. De handreiking biedt een stappenplan aan de hand van de volgende vragen:

  • Gedurende welke periode wordt vooruitbetaald?
  • Wat is de hoogte van de vooruitbetaling?
  • Wat zijn de voorwaarden voor vooruitbetaling?
  • Hoe wordt de vooruitbetaling verrekend?

 

1-DSC_0862