JGD-Wet en regelgeving

Betrouwbare Publieke Gezondheid

In de visiebrief op publieke gezondheid van staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers valt de jeugdgezondheidszorg niet onder de vier pijlers die verplicht worden belegd bij een GGD, maar houdt de gemeente de vrijheid om zelf te kiezen door wie ze de JGZ laat uitvoeren. De GGD krijgt wel de taak om de gemeenten te adviseren over de inhoud van de JGZ, ook als de GGD dit zelf uitvoert, wat ActiZ ongewenst vindt.

 

Publieke gezondheid voor de jeugd

Basispakket

Op advies van de commissie evaluatie basispakket JGZ wordt het Besluit publieke gezondheid gewijzigd. Het onderscheid tussen uniforme en maatwerk deel vervalt. Het nieuwe basispakket komt beschikbaar voor alle kinderen en jongeren.

  • De onderdelen van het huidige maatwerk worden als volgt ondergebracht:
  • Het uitvoeren van specifieke programma’s of (groeps)activiteiten na signalering van risico’s of problemen wordt onderdeel van de Jeugdwet. Als specifieke JGZ-deskundigheid vereist is, worden deze activiteiten uitgevoerd door de JGZ, zo niet dan kunnen gemeenten kiezen of ze deze activiteiten laten uitvoeren door de JGZ of andere partijen.
  • Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding wordt opgenomen in het basispakket.
  • Het systematisch analyseren van gegevens voor het formuleren van collectieve maatregelen gericht op het beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen (eerder aangeduid als beleidsadvisering) wordt opgenomen in het basispakket.

RVP en hielprik

Om de koppeling met de JGZ te behouden wordt de gemeente formeel verantwoordelijk voor het feitelijk uitvoeren van de vaccinaties. Daartoe wordt ook in de wet vastgelegd dat het RVP en de JGZ altijd door dezelfde partij uitgevoerd moeten worden. De financiering zal hierdoor deels vanuit de Rijksbegroting en deels vanuit het gemeentefonds plaatsvinden. De uitvoering van de hielprikscreening blijft de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.

JGZ als verbinder

De JGZ heeft een unieke positie om verbindingen te leggen tussen publieke gezondheid en het bredere sociaal domein. De JGZ is een stabiele basis waarop gemeenten verder kunnen bouwen. De JGZ kan ook taken uitvoeren onder de Jeugdwet waardoor ouders en kinderen niet hoeven te worden verwezen.

 

Positionering van GGD’en

Als basis van de GGD’en worden 4 pijlers beschreven:

  1. Monitoren, signaleren en adviseren. Vanuit deze pijler adviseert en ondersteunt de GGD gemeenten bij de integrale uitvoering van de JGZ en toetst hoe effectief het gevoerde beleid is.
  2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
  3. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
  4. Toezicht houden

Voor de andere taken in de Wpg waaronder JGZ en verkleinen SEGV kunnen gemeenten zelf bepalen wie de uitvoerder is.De conclusie is dat er nog onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten in de publieke gezondheid en daaraan gekoppeld de rol van de GGD. Om meer zicht te krijgen op inzet en effectiviteit van de publieke gezondheid en de vier pijlers van de GGD’en inhoudelijk verder uitbouwen en waar nodig versterken start een stimuleringsprogramma ‘publieke gezondheid nieuwe stijl’.

 

Reactie ActiZ

ActiZ kan zich goed vinden in de visie op de publieke gezondheid zoals die door de Staatsecretaris en Minister in deze brief wordt verwoord. Het is helder welke pijlers de basis vormen van de GGD’en en daarmee ook voor welke delen van de Wpg de gemeenten vrijheid van keuze heeft voor de uitvoering, zoals de JGZ. Het stimuleringsprogramma om e.e.a. verder te verhelderen is een goede stap om de publieke gezondheid en de positie van de GGD’en te borgen. Ook ondersteunen wij dat meer gebruik kan worden gemaakt van de know how van GGD’en (maar overigens ook van onze JGZ leden) bij de decentralisatie jeugd. En tenslotte is ActiZ het volledig eens met de aangegeven voordelen om de JGZ ook onder de Jeugdwet taken te laten uitvoeren. ActiZ heeft meerdere malen gewezen op het gevaar van te weinig verbinding tussen de Wpg en de Jeugdwet.

Negatief staat ActiZ tegenover de rol die de GGD krijgt vanuit de pijler Monitoren signaleren en adviseren richting JGZ indien de GGD de JGZ zelf uitvoert. Dan keurt de slager zijn eigen vlees en geeft daar vervolgens advies over.

1-DSC_0927-001