24 december 2014Wonen

Subsidieregeling Zorginfrastructuur

Per 1 januari vervalt de ‘Nza-beleidsregel Zorginfrastructuur’. In plaats daarvan is er de nieuwe ‘Subisidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’, waarnaar in de tweede nota van wijziging Wet Langdurige Zorg (Wlz) al werd verwezen. Net als de NZa-beleidsregel geldt de subsidie alleen voor projecten in het kader van zorginfrastructuur die vóór 1 juli 2013 zijn goedgekeurd.

 

Zorginfrastructuur tot nu toe

In 2006 is gestart met het stimuleren van projecten waarmee gemakkelijker AWBZ-zorg kon worden geleverd aan mensen die niet in een instelling verblijven. Hiervoor konden op grond van NZa ‘beleidsregel Zorginfrastructuur’ vergoedingen worden verstrekt ten behoeve van projecten om extramurale zorg te ondersteunen. Concreet ging het bijvoorbeeld om het in stand houden van wijksteunpunten (bouwkundige zorginfrastructuur) en om het aanleggen van systemen voor telefonie, beeldcommunicatie en deurcontroles in centrale woonvoorzieningen, wooncentra en solitaire woningen.

 

Wettelijk kader

Omdat de NZa-beleidsregels gerelateerd waren aan AWBZ-zorg, vervalt daarvoor per 1 januari 2015 het wettelijk kader. De extramurale zorg waarvoor de zorginfrastructuur bedoeld is, valt immers niet onder de Wlz. Het ministerie van VWS heeft besloten om een subsidieregeling met dezelfde doelstellingen in te stellen. De definitieve ‘Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’ is op 19 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie is tijdelijk voor de komende drie jaar en wordt afgebouwd van €100 in 2015 naar €80 mln in 2017. Verwacht wordt dat dit voldoende is voor de lopende projecten die in aanmerking komen.

 

Welke projecten komen in aanmerking voor de subsidie?

VWS heeft in juni 2013 meegedeeld dat de vergoeding voor projecten die ná 1 juli 2013 zijn gestart met de levering van zorg of de (technische) ondersteuning van de levering van zorg, vanaf januari 2015 niet meer zouden worden ondersteund.

Besloten is om voor projecten die uiterlijk 1 juli 2013 in aanmerking kwamen voor een vergoeding als bedoeld in de NZa-beleidsregel zorginfrastructuur, tijdelijk tot 1 januari 2018 een bijdrage te verlenen.

 

Deze bijdrage wordt nu in de vorm van een subsidie verstrekt voor projecten die voor 1 juli 2013 zijn gestart. In de tweede nota van wijziging Wlz was niet helemaal duidelijk hoe de grens van 1 juli 2013 moest worden geïnterpreteerd. De definitieve subisidietekst (artikel 1.2 lid 2) laat daarover echter geen misverstand bestaan: het gaat om projecten die voor 1 juli 2013 zijn gestart met de levering van zorg aan cliënten.

 

Aanvragen van de subsidie

Zorgaanbieders die voor 1 juli 2013 gestart zijn met zorginfrastructuurprojecten en daarvoor op basis van de Nza-beleidsregel ‘Zorginfrastructuur’(CA-300-578) een vergoeding ontvingen, kunnen nu gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling.

 

De subsidieaanvraag bij de NZa dient uiterlijk op 31 oktober van het voorafgaande jaar te worden ingediend. Voor 2015 geldt een afwijkende aanvraagprocedure, waarin aanvragen tot uiterlijk 30 april 2015 mogen worden ingediend. Over tijdig ingediende aanvragen neemt de NZa uiterlijk 31 juli 2015 een besluit.

 

Definitieve regeling

De subsidieregeling zorginfrastructuur is een tijdelijke regeling voor 3 jaar, van 2015 tot en met 2017. De staatssecretaris van VWS werkt aan een nieuwe regeling, waarvan verwacht wordt dat deze in de loop van 2015 klaar zal zijn. Er moet rekening mee worden gehouden dat verdergaande eisen gesteld worden aan de projecten die voor de nieuwe regeling in aanmerking komen. Zodra er meer duidelijkheid is over de bekostiging van zorginfrastructuur op de langere termijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.