06 januari 2015Financiering

Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017

De NZa is uitvoerder van een door VWS opgestelde subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017. De subsidieregeling maakt het mogelijk voor zorgorganisaties voor zover vanaf 2015 zorg vanuit het gemeentelijke domein – Jeugdwet, Wmo – wordt geleverd toch in aanmerking te blijven komen voor de kapitaallastenvergoeding op grond van de overgangsregeling kapitaallasten. Voor ActiZ leden betreft dit voor de GGZ-C cliënten.

 

Een en ander staat toegelicht in de circulaire van de NZa. De subsidieregeling is eveneens beschikbaar.

 

Of gebruik gemaakt moet worden van de subsidieregeling is afhankelijk van wat zorgorganisaties hebben opgegeven in het toedelingsformulier 2015, waarin een uitsplitsing van productie is opgenomen naar domeinen, waaronder de Wmo en Jeugdwet. Indien dit niet het geval is dan loopt de overgangsregeling gewoon door en is geen aanvraag nodig. Indien is opgegeven dat een deel naar het gemeentelijk domein gaat, zal voor dat deel een aanvraag ingediend moeten worden.

 

Overige compensatie
Ook de compensatie voor vaste activa voor organisaties die vanaf 2015 in het geheel geen zorg meer leveren op basis van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) wordt via deze subsidieregeling vergoed. De inschatting is dat dit niet van toepassing zal zijn voor ActiZ-leden, omdat zij ook nog Wmg-prestaties leveren en de compensatie via de reguliere rekenstaat gewoon doorloopt. Er is dan geen aanvraag nodig.

 

Aanvragen
Een aanvraag moet uiterlijk 30 april 2015 worden ingediend bij de NZa. Het te hanteren aanvraagformulier komt naar verwachting begin februari beschikbaar op de site van de NZa. De Nza geeft een specifieke subsidiebeschikking af voor deze regeling.

 

 

1-DSC_0066-001