13 maart 2015Wonen

Aanvraagformulier Zorginfrastructuur 2015 online

Sinds 27 februari staat het het formulier ‘Aanvraag subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015’ op de site van de NZA. Dit formulier is bestemd voor zorgaanbieders die in 2014 een vergoeding voor zorginfrastructuur in hun AWBZ-budget hadden.

 

Per 1 januari 2015 is de beleidsregel zorginfrastructuur vervallen. Deze is overgegaan in een subsidie onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze tijdelijke subsidieregeling geldt voor projecten die vóór 1 juli 2013 gestart zijn. Het Excel-document om deze subsidie voor 2015 aan te vragen, is hier te downloaden.

 

Bijlagen

In het aanvraagformulier is opgenomen dat een aantal bijlagen moet worden meegestuurd. Het gaat in ieder geval om het activiteitenplan en de begroting. Navraag bij de NZa heeft geleerd dat deze bijlagen verplicht moeten worden bijgevoegd. Er kan niet worden volstaan met een toekenning van het zorgkantoor uit het verleden. De uitleg die de NZa daarbij geeft luidt als volgt:

“De subsidieregeling heeft een andere wettelijke basis dan de beleidsregel die eerder gold. Voor de toetsing door de NZa aan de regeling zijn onderliggende documenten nodig. De NZa beschikt niet over alle in het verleden door de zorgaanbieder bij het zorgkantoor aangeleverde documenten. Ook moet de NZa de uitvoering van de subsidieregeling afzonderlijk verantwoorden aan andere overheidsinstanties.“

 

Toetsing

Ook als in eerdere jaren sprake was van een bijdrage zorginfrastructuur op  basis van de beleidsregel, wordt opnieuw getoetst. Hiermee wordt niet beoogd om een nieuwe beoordeling van projecten die doorlopen en recht hebben op de subsidie. Het doel is om te controleren of de ingediende projecten nog lopen. Een wijkvoorziening bijvoorbeeld die inmiddels is gesloten, kan niet in aanmerking komen van de subsidie.

Soms zijn voor projecten nieuwe contracten afgesloten na de goedkeuring. Als het contract alleen in technische zin is hernieuwd, heeft dat geen consequenties voor de toekenning van de subsidie. De NZa zal de aanvragen individueel beoordelen, ook op dit punt.

 

 

Toekomst

Deze subsidieregeling betreft de tijdelijke regeling zorginfrastructuur 2015-2017. Hoe het er vanaf 2018 uit gaat zien, is iets waarover het ministerie van VWS zich de komende tijd gaat buigen. De verwachtingen die wij als zorgaanbieders hebben van een nieuwe regeling, bespreken we in het ActiZ-platform Zorg & Technologie en worden vervolgens ingebracht bij het ministerie.

Met de bijbehorende circulaire wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de aanvragen voor 2015 kunnen worden ingediend.

In het aanvraagformulier is per onderdeel een toelichting opgenomen. De NZa heeft de voorkeur voor elektronische indiening van het formulier. Aanvragen moeten in elk geval ondertekend vóór 30 april 2015 bij de NZa worden ingediend.