JGD-Bedrijfsvoering

Personalisering/flexibilisering JGZ

Flexibilisering is geen nieuw schema, maar op elk gezin afgestemde jeugdgezondheidszorg, is de conclusie van het onderzoek van het NCJ. Staatsecretaris Van Rijn maakt ruimte in het ZonMw programma ‘versterking uitvoering JGZ’ voor verder onderzoek naar mogelijkheden om ruimte te scheppen voor professionals om in samenspraak met het gezin/de jongere de zorg af te stemmen op hun behoefte.

 

Kamerbrief

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatsecretaris Van Rijn dat hij voorstander is van het doorvoeren van vernieuwingen in de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, maar dat die wel gericht moeten zijn op betere zorg voor jeugdigen. Aanleiding voor de flexibilisering in de jeugdgezondheidszorg was de wens van professionals, JGZ-organisaties en gemeenten om jeugdgezondheidszorg meer op maat aan te kunnen bieden aan jeugdigen en hun ouders. De bestaande “Richtlijn Contactmomenten JGZ 0-19 jaar” die bepaalde wanneer jeugdigen gezien werden door de jeugdgezondheidszorg werd niet meer als passend ervaren. Het huidige onderzoek naar de scenario’s AKIB van (Zorgboog en Zuidzorg) en KIEN (van CJG Rijnmond) geeft nog onvoldoende uitsluitsel. De staatsecretaris vindt dat mogelijkheden tot personalisering van de JGZ verder onderzocht moeten worden.

 

Rapport NCJ

Conclusie van het rapport 'Monitoring scenario’s flexibilisering' is dat flexibilisering niet de invoering van een nieuw schema is, maar het creëren van ruimte voor de professionals om de zorg te personaliseren. Dat op basis van de twee gemonitorde modellen geen harde uitspraken te doen zijn over de invoering van één van de twee scenario’s. Wel zijn er lessen te leren uit de implementatietrajecten. AKIB kan als mogelijk flexibiliseringsscenario worden uitgevoerd in de JGZ. Over KIEN kan op basis van deze monitoring nog geen uitspraak worden gedaan, omdat KIEN zich op het moment van deze monitoring nog te vroeg in het implementatietraject bevond.

Ook is niet mogelijk om uitspraken te doen over of met deze scenario’s signalen worden gemist. Evenmin lukt het om objectieve uitspraken te doen wat betreft verbetering van gezondheidsresultaten voor kinderen.

 

Nieuwe veldnorm

De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschouwt de Richtlijn Contactmomenten JGZ 0-19 als een norm voor goede uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Inzet van de ontwikkeling van de scenario’s was om te komen tot een nieuwe veldnorm. Deze veldnorm moet de bestaande Richtlijn contactmomenten JGZ 0-19 jaar gaan vervangen. Het NCJ ontwikkelt op basis van de scenario’s en het nieuwe basispakket (advies van de commissie de Winter) een Landelijk Professioneel Kader voor de uitvoering van de JGZ. Dit staat als concept op de website van het NCJ. De staatssecretaris zal met betrokken partijen nagaan in hoeverre het professioneel kader kan dienen als nieuwe veldnorm voor de uitvoering van de JGZ, dan wel wat nodig is om tot een nieuwe veldnorm te komen.