VVT-Kwaliteit

Notaoverleg over het Nationaal Programma Preventie

Op maandag 27 februari jl. vond het Notaoverleg over het Nationaal Programma Preventie plaats. In dit debat zijn onderwerpen die de VVT en Jeugd raken slechts beperkt aan bod gekomen. Hierbij volgt een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen.

  • Het accent lag vooral op de afspraken met bedrijfsleven over zout-, suiker- en vetreductie. Dit vraagt een Europese afstemming. Voor het geval de afspraken met het bedrijfsleven niet gehaald worden komt de PvdA met een wetsvoorstel.
  • Daarnaast is veel gesproken over sociaal economische gezondheidsverschillen. De Staatssecretaris gaf daarbij aan dat het al heel erg ambitieus is om die verschillen niet verder te laten oplopen. De VVD zat met hun inbreng helemaal op de lijn dat werken in ieder geval gezonder maakt.
  • Verschillende malen is in positieve zin verwezen naar de initiatieven in het veld van de Agenda voor de Zorg partijen, waarbij ActiZ is aangesloten. Deze gezamenlijke partijen hebben twee voorstellen ingebracht bij VWS voor het Nationaal Programma Preventie, namelijk over ‘Preventie in de wijk, coördinatie en regie’ en ‘Preventie op het werk, verbinding met zorg’.
  • Over wijkverpleging is ook nog wel gesproken. Wederom is de belangrijke rol van de wijkverpleegkundige in preventie benadrukt. Daarbij is ook aan de orde geweest dat de staatssecretaris gaat bekijken of de beschikbare gelden voor de zogeheten GIDS (gezondheid in de stad) en gelden voor Zichtbare Schakel gebundeld kunnen worden. De ontwikkelingen op dit punt worden gevolgd door ActiZ.
  •  De SP pleitte voor een preventiefonds. Dit is ontraden,. Preventie moet juist integraal onderdeel van zorg zijn/worden, daarom moeten de financiële middelen voor preventie niet worden losgekoppeld van de rest van de zorg. Vraag blijft dan wel hoe preventie dan gefinancierd kan worden. Volgens staatssecretaris en minister moet preventie gewoon uit huidige tarieven voor zorg bekostigd kunnen worden.
  • D66 en CDA vonden dat er in het Nationaal Programma Preventie te weinig aandacht is voor ouderen en chronisch zieken. Staatssecretaris Van Rijn kwam met de toezegging dat hij hier nader naar gaat kijken.

 

Er zijn 12 moties ingediend, waaronder een motie over de inzet van wijkverpleegkundigen . De stemmingen over de moties vond op dinsdag 4 februari a.s plaats.

1-DSC_0375