06 januari 2014Financiering

€ 8,5 miljoen per jaar beschikbaar voor nieuw Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Het kabinet investeert voor een periode van 6 jaar € 8,5 miljoen per jaar in een nieuw Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het programma leidt tot een samenhangende ontwikkeling van zorg, onderzoek en onderwijs in samenwerking met de regionale netwerken. Waarbij ruimte is voor lokale verschillen en aandacht voor het noodzakelijke draagvlak door de lokale zorgverleners.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
Het nationaal Programma Palliatieve zorg gaat zich richten op kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg. Verleend door een integraal multidisciplinair team van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, zoveel mogelijk geïntegreerd in de reguliere zorgverlening.

Speerpunten in het programma zijn kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering bij professionals, ondersteund door een goede organisatie van de zorg. Waarbij goed wordt samengewerkt door alle betrokkenen, zodat:

  • patiënten en naasten zicht hebben op keuzes van zorg en ondersteuning in de laatste levensfase;
  • continuïteit van zorg kan worden geboden;
  • de communicatie tussen 1e en 2e lijn, tussen professionals onderling en de communicatie met en attitude jegens de patiënt en naasten optimaal is.


Initiatiefnemers
Het initiatief voor het programma is genomen door de NFU. De kerngroep Palliatieve Zorg heeft met het voorstel ingestemd. De academische centra vormen daarbij consortia met bestaande Netwerken Palliatieve Zorg, die verbonden zijn met de acht universitair medische centra.

Uitvoering
ZonMW krijgt opdracht op een programmavoorstel op te stellen en het programma uit te voeren, in lijn met en binnen de randvoorwaarden zoals die door de staatssecretaris zijn opgesteld. Hierin zal ook het lopende ZonMW-verbeterprogramma, dat goede voorbeelden verspreidt en borgt op de werkvloer, worden opgenomen.

Palliatieve Terminale Thuiszorg onder de ZVW
ActiZ heeft bepleit de palliatief-terminale zorg onder te brengen in de Zvw. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft daar inmiddels toe besloten. Deze vorm van zorg, die bestaat uit een combinatie van extramurale verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding, zal deel gaan uitmaken van de aanspraak wijkverpleging.

De staatssecretaris onderzoekt hoe de huidige subsidieregeling voor de inzet van speciaal opgeleide vrijwilligers en de huisvesting van hospices (Regeling Palliatieve terminale zorg) een structureel karakter kan krijgen. Vooralsnog blijft de regeling in zijn huidige vorm bestaan. De staatssecretaris komt hiermee tegemoet aan twee kamermoties over dit thema.

Aanvullende informatie
Op 11 december jl. verscheen de kamerbrief van staatssecretaris van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over investeren in de palliatieve zorg.
Het Begrotingsakkoord 2013 heeft het mogelijk gemaakt om het subsidieplafond voor de vrijwillige palliatieve terminale zorg op te hogen met 10%, gezien het jaarlijks groeiend aantal cliënten in de palliatief terminale fase, ondersteund door deskundige vrijwilligers. Dit betekent dat vanaf 2013 € 15,51 miljoen beschikbaar is gesteld op grond van de Regeling palliatieve terminale zorg.

Ter uitvoering van de motie-Leijten/Wolbert (29 509, nr. 38), heeft de ambtsvoorganger van de huidige staatssecretaris de zorgkantoren verzocht om de voorwaarde dat een palliatieve unit aanwezig is in het verpleeghuis, voor de inkoop van zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging 10 (VV 10), te schrappen. De zorgkantoren hebben de voorwaarde dan ook niet meer opgenomen in de inkoopleidraad van ZN in 2013.

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg
ZonMw wil zorgaanbieders die samenwerken met of verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg, uitnodigen om een subsidie aan te vragen voor de implementatie van een geselecteerd ‘Goed Voorbeeld’ in de eigen organisatie. De derde VPZ-subsidieronde wordt op 3 maart 2014 opengesteld. Houdt tegen die tijd de ZonMw-website in de gaten.

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) van ZonMw stimuleert en ondersteunt zorgaanbieders om bestaande kennis en inzichten in de praktijk toe te passen en zo de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. In vier rondes (in de periode 2012–2016) kunnen zorgaanbieders hun projectvoorstellen hiervoor indienen.

Heeft u vragen daaromtrent, dan kunt u contact opnemen met Emma van Dongen, secretaris VPZ: 070 3495 362, dongen@zonmw.nl  

Goede voorbeelden
Voor goede voorbeelden verwijzen wij u naar de website www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl  

1-DSC_0443-001

Veronique Tubée