02 mei 2011Ondernemerschap

NMa: ActiZ Compliance programma werpt eerste vruchten af!

ActiZ is verheugd met de uitkomst van het NMa onderzoek waarin zij constateert dat het compliance programma haar eerste vruchten afwerpt. Ook zal de NMa het verscherpte toezicht op de thuiszorg omzetten in gewoon toezicht. Dat betekent dat we het uitgezette beleid zullen en moeten voortzetten: het bureau ondersteunt de leden bij het Complianceprogramma, en blijft bij de NMa aandringen op duidelijke richtlijnen voor de complexere vormen van samenwerking. Zie ook de persberichten van ActiZ en de NMa onderaan dit bericht.

Het Handboek Compliance
De leden van ActiZ hebben op de ALV van 19 november 2010 ervoor gekozen om een compliance programma uit te voeren dat specifiek gericht is op de naleving van de mededingingsregels. Het Handboek dat organisaties bij compliance ondersteunt is eind mei / begin juni 2011 beschikbaar en wordt aan alle leden van ActiZ gestuurd.
De leden van ActiZ hebben op de ALV van 19 november 2010 ervoor gekozen om een compliance programma uit te voeren dat specifiek gericht is op de naleving van de mededingingsregels.

Het Handboek en de daarin opgenomen modellen zijn specifiek toegesneden op de 5 pijlers. De vijf systeemeisen (of pijlers) van het compliance programma zijn:
(i) het compliance beleid met inbegrip van de bedrijfscode,
(ii) de compliance cyclus;
(iii) de compliance officer;
(iv) (zelf)onderzoek; en
(v) de verantwoording.
Het Handboek is in concept aan de orde geweest bij de 3 regionale informatiebijeenkomsten over compliance in maart 2011. Veel opmerkingen en suggesties uit deze bijeenkomsten zijn gebruikt voor de nieuwe versie die thans bij de drukker ligt.

Doel of middel?
Het doel van de zorgorganisatie is om compliant te zijn. De organisatie kiest langs welke weg hij dit wil bereiken. Het Handboek levert daarbij verschillende instrumenten aan. Het Handboek is daarbij niet meer dan een middel. Met dit Handboek kunnen zorgorganisaties een eerste start maken met het complianceprogramma.

Geen blauwdruk!
De 5 pijlers zijn systeemeisen die veel beleidsruimte laten aan de zorgorganisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van het compliance beleid. Het Handboek geeft daarom geen blauwdruk voor een compliance programma. Raden van Bestuur - in dialoog met de Raad van Toezicht - maken zelf een bestuurlijke afweging omtrent reikwijdte, fasering en prioritering van het programma. Het Handboek geeft de opties, de bestuurder kiest.

Iets nieuws onder de zon?
Veel beleidsinstrumenten in dit Handboek zijn niet nieuw voor onze branche. Alleen de toepassing - gericht op het compliant zijn ten aanzien van mededingingsregels - is dat wel. Zo werken organisaties al met bedrijfs- en gedragscodes voor management en medewerkers en kent men in de branche al jaar en dag kwaliteitssystemen met de bekende PDCA-beleidscyclus. De afgelopen jaren is daarnaast veel werk gemaakt van risico- en veiligheidsmanagement. Voor een goede incorporatie van het compliance beleid, en om redenen van doelmatigheid, is het raadzaam om bij de uitvoering van het programma zoveel mogelijk aan te sluiten bij de beleids- en beheerstructuur waarmee de organisatie al vertrouwd is. Het Handboek geeft hiervan een paar voorbeelden.

Vertrouwen en controle
“Controle is goed, vertrouwen nog beter”. Of is de uitdrukking “vertrouwen is goed, controle is beter”? Hoe dan ook: beide zijn belangrijk bij een effectief compliance beleid. Goede betrouwbare informatie fungeert als controlemiddel, maar vormt tevens de bevestiging van het gegeven vertrouwen. Waar het op aan komt is maatvoering: geen zorgorganisatie stuurt immers op 100% vertrouwen, of op 100% controle. Een grote complexe organisatie met recent enkele fusies achter de rug zal veel meer inzetten op controle dan een kleine organisatie in een bestuurlijk rustig vaarwater. En wanneer uit controle blijkt dat de organisatie in control is, kan hij meer ruimte geven voor vertrouwen.
Het Handboek geeft – met name ten aanzien van de arbeidsrechtelijke borging van compliance – daarom veel opties voor verankering.

Bijlagen

1-DSC_0056-001