02 augustus 2011Ondernemerschap

Handboek compliance gereed

Het Handboek Compliance is een hulpmiddel voor zorgorganisaties bij het vormgeven en uitvoeren van hun compliancebeleid. In de bijlage treft u het Handboek met de bijbehorende ‘Toolbox’ aan. Het komt zeer binnenkort ook in gedrukte vorm beschikbaar. Het Handboek is gebaseerd op de 5 pijlers voor het complianceprogramma waarmee de Algemene Ledenvergadering van 19 november jl. heeft ingestemd.

Met het complianceprogramma laten wij als branche zien veel waarde te hechten aan transparant ondernemen overeenkomstig de spelregels van het mededingingsrecht, waarbij noodzakelijkerwijs sprake is van zowel samenwerking als van concurrentie, en werkt de branche aan het verder vergroten van het maatschappelijk vertrouwen, en het waarmaken hiervan.

Pijlers
De 5 pijlers van het complianceprogramma zijn uitgewerkt in het Handboek.
Deze pijlers zijn:
(i) het compliancebeleid met inbegrip van de bedrijfscode;
(ii) de compliance cyclus;
(iii) de compliance officer;
(iv) (zelf)onderzoek en
(v) de verantwoording.

De 5 pijlers zijn systeemeisen die veel beleidsruimte laten aan de zorgorganisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van het compliancebeleid. Het Handboek geeft daarom geen blauwdruk voor een complianceprogramma. Raden van Bestuur - in dialoog met de Raad van Toezicht - maken zelf een bestuurlijke afweging omtrent reikwijdte, fasering en prioritering van het programma. Het Handboek geeft de opties, de bestuurder kiest.

Wat doet ActiZ?
ActiZ zet met dit Handboek geen punt achter haar ondersteuningsaanbod. Integendeel, zij zal het Handboek in de loop van het jaar aanvullen en zo nodig verbeteren, en nagaan welke andere vormen van ondersteuning nodig zijn.

Vragen?
Voor vragen, opmerkingen en suggesties over het Handboek kunt u terecht bij de samenstellers: mw. Loubna Boufrach (l.boufrach@actiz.nl) en dhr. Michiel Kooijman (m.kooijman@actiz.nl), juridisch beleidsadviseurs van ActiZ.

Bijlagen
• Handboek
Toolbox

1-DSC_0056-001