VVT-Ondernemerschap

Transities en Maatschappelijk Ondernemerschap: versterkende krachten

Op de ALV van 15 mei is een eerste doorkijk gegeven van waar de commissie Maatschappelijk Ondernemerschap mee bezig is. Het gaat om een positioneringsdiscussie: waar staat de branche (tussen markt en overheid) vanuit een veranderende vraag en een veranderende opdracht? Welke spelregels horen daarbij en hoe kan de branche de maatschappelijke rol benutten bij de transities die nu aan de orde zijn?
Op de ALV van 15 mei is een eerste doorkijk gegeven van waar de commissie Maatschappelijk Ondernemerschap mee bezig is. Het gaat om een positioneringsdiscussie: waar staat de branche (tussen markt en overheid) vanuit een veranderende vraag en een veranderende opdracht? Welke spelregels horen daarbij en hoe kan de branche de maatschappelijke rol benutten bij de transities die nu aan de orde zijn? Dit eerste beeld wordt in dit bericht kort weergegeven; het vormt tevens een leeswijzer voor de uitgebreidere informatie die te vinden is op de betreffende pagina van de ledensite.

Focus met name op transities korte termijn
Gelet op de impact van de transities in de zorg en aanpalende gebieden wordt in het programma Maatschappelijk Ondernemerschap nadrukkelijk de focus gelegd op ondersteuningsaanbod en instrumenten voor de leden in de komende transities. Wilt u deze instrumenten benutten, dan dient u wel duidelijk de positionering van zorg en zorgaanbieders als maatschappelijke organisaties te benoemen richting uw gesprekspartners – gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Die nieuwe duidelijke inhoudelijke positionering wil ActiZ benutten voor het (mogen) gebruiken van bepaalde instrumenten, waaronder Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Inhoudelijke positionering: trendanalyse, toekomstscenario’s met als basis casuïstiek
De commissie heeft zich als eerste gebogen over een trendanalyse. De achtergrond hiervan is dat eerst zicht moest komen op de bewegingen die gaande zijn en wat dat vraagt van de rol van zorgaanbieders. Eén beweging wordt over het algemeen als dominant ervaren: van verzorgingsstaat naar meer verantwoordelijkheid voor de burger. De legitimatie van de zorgorganisatie moet daarin mee-verschuiven.

Dit is nader uitgewerkt in enkele toekomstscenario’s, waaronder die van Kraamzorg, Sociale domein/WMO en de (Wijk)verpleging en medische specialistische verpleging. De toepassingsmogelijkheden van de instrumenten willen we laten aansluiten op de bewegingen van de toekomstscenario’s, om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Verhalen van tevreden en ontevreden burgers, casuïstiek vormt de basis van de maatschappelijke legitimatie; deze zijn nodig om concreet te maken waar het bij die zorgvorm om gaat, de dilemma’s die daarin een rol spelen en hoe dat zich vertaald naar de rol van de zorgaanbieder in de ondersteuning richting de cliënt/burger én richting ketenpartners. Om die zorg op elk gewenst moment toegankelijk te houden is het nodig dat zorgorganisaties een basisinfrastructuur (24-uurs beschikbaarheid van zorg, beschikbaarheid van PTZ, etc.) in stand houden. In deze basisinfrastructuur wordt de maatschappelijke rol van zorgorganisaties zichtbaar; het sluit aan op de publieke randvoorwaarden van de zorg in de zin van toegankelijkheid, leveringszekerheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Ook wordt verkend waar de maatschappelijke rol van zorgaanbieders nog meer uit bestaat en waar deze zichtbaar wordt.

Vervolgstappen: naar instrumenten ter ondersteuning van de transitie
Een maatschappelijk erkende positie kan ook de vereniging helpen in het verkrijgen van meer ruimte en consistentie in wet- en regelgeving (randvoorwaarden). Het borgen van lokale basisinfrastructuur rond zorg en ondersteuning vraagt bijvoorbeeld meer om samenwerking dan om concurrentie. Dat wil niet zeggen dat u de positieve waarden van concurrentie niet nodig heeft om de samenwerking goed vorm te geven. Immers is juist ondernemend gedrag nodig, hoge verwerkingssnelheid en de bereidheid tot kiezen, om de transities goed door te komen.

Het gebruiken van instrumenten zoals Dienst van Algemeen Economisch Belang geeft zorgorganisaties de ruimte om die basisinfrastructuur met elkaar goed vorm te geven.

Bijlage:
-
sheets ALV
- voor meer informatie: zie onze nieuwe webpagina Maatschappelijk Ondernemerschap
1-DSC_0066-001