VVT-Ondernemerschap

Kabinet ziet ruimte voor burgerinitiatieven in maatschappelijk domein

Het kabinet stelt dat de rol van de overheid bij maatschappelijke initiatieven beperkt is, maar niet onbelangrijk in voorwaardenscheppende en stimulerende zin. Dit staat in een kabinetsreactie op diverse rapporten over burgerinitiatieven, waaronder het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘Vertrouwen in Burgers’ en het recente advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) getiteld ‘Terugtreden is vooruitzien, maatschappelijke veerkracht in het publiek domein’.

Het kabinet ziet vooral een rol voor de lokale overheid om hierin stimulerend op te treden en waar nodig en op maat te ondersteunen. Daarbij zal per keer de verhouding lokale overheid – maatschappelijk initiatief bepaald moeten worden. De landelijke overheid wil (in deze fase) vooral in beeld brengen wat er op dit gebied aan goede voorbeelden zijn. Daartoe heeft het kabinet een kabinetsnota opgesteld over ‘Over de DOE democratie; ter stimulering van een vitale samenleving’.

Aandacht voor de burger mede vanwege bezuinigingen
Deze nota illustreert een beweging van de overheid, via de markt naar de burger. Waar veel (o.a.) zorgvoorzieningen zijn verstatelijkt, de afgelopen 10-20 jaar naar de markt werden gebracht, is er nu veel aandacht voor de burger. Dit hangt samen met de decentralisaties naar gemeenten van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en werkondersteuning. En – niet onbelangrijk – het valt samen met de forse bezuinigingen op deze terreinen, waardoor het beroep op de burger, om zelf en samen met anderen een bijdrage te leveren, veel groter wordt.

1-DSC_0066-001