VVT-Ondernemerschap

Instrumenten voor Maatschappelijk ondernemerschap

De commissie Maatschappelijk Ondernemerschap heeft de afgelopen maanden gewerkt aan diverse instrumenten rond maatschappelijk ondernemerschap. Deze instrumenten gaan enerzijds over de inhoudelijke positionering van zorg en de betekenis hiervan voor de rol van zorgondernemers. Centraal staat het inzetten van het maatschappelijke belang van de zorg. Anderzijds gaan de instrumenten over (lokale) spelregels die daar het beste bij passen. In het bijzonder wordt het instrument Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) toegelicht. Een instrument wat noodzakelijke samenwerking tussen concurrerende zorgaanbieders mogelijk maakt. Op deze manier kunnen de transformaties in de regio’s echt van de grond komen.

Pakket - instrumenten MO voor in de praktijk!
Hieronder treft u een opsomming aan van alle ‘instrumenten’ waar de Commissie Maatschappelijk Ondernemerschap de afgelopen twee jaar aan heeft gewerkt:
• Animatie Gerrit ‘waar zijn zorgorganisaties van?’
Position Paper Maatschappelijk ondernemerschap ‘ondernemend gedrag voor een maatschappelijk belang’
Brochure ‘natuurlijke partners in transitie en transformatie van de zorg – de maatschappelijke taak van zorgondernemers’
• De Factsheet DAEB ‘instrument voor gemeenten om gewenste samenwerking in de zorg mogelijk te maken’.

Ontbreken van de animatie op de USB-stick
De instrumenten zijn naar de leden van ActiZ verzonden. Per abuis bleek dat de animatie niet op de USB-stick te is geplaatst. U kunt de animatie ‘Het verhaal van Gerrit’ niettemin vinden op de website van ActiZ onder Maatschappelijk Ondernemerschap. Uiteraard neemt ActiZ actie om deze omissie te herstellen.

Toelichting op de instrumenten
Hieronder worden de instrumenten kort toegelicht:
- Animatie over ‘Gerrit’: De animatie over ‘Gerrit’ is bedoeld om de discussie over de maatschappelijke rol van zorgondernemers los te maken aan de hand van de casuïstiek van ‘Gerrit’, een praktijkvoorbeeld. Er worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar wel elementen zichtbaar gemaakt die ruimte geven voor vragen en discussie met gemeenten en/of zorgkantoren.
- Position paper Maatschappelijk Ondernemerschap: het Position Paper biedt overzicht over het waarom van Maatschappelijk Ondernemerschap en de betekenis hiervan voor de transitie en transformatie die nu gaande is. De kern van het paper is een publiek statement waarin concreet wordt benoemd wie ‘ondernemingen met een maatschappelijk taak zijn’. Het doel van het paper is om richting u en stakeholders duidelijk te maken waar zorgondernemers, gelet op hun rol in het maatschappelijke domein, het beste gepositioneerd kunnen worden tussen markt, overheid en samenleving. En welke spelregels het beste bij deze positie passen.
- Brochure Maatschappelijke taak van zorgondernemers: de brochure ‘maatschappelijke taak van zorgondernemers’ toont op casusniveau de maatschappelijke rol van zorgondernemers. Juist op dit concrete niveau wordt het bijzondere van de zorg zichtbaar en ook wat zorgondernemers doen om publieke belangen rond toegankelijkheid/ beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit te borgen en marktfalen te ondervangen. Deze brochure kunt u gebruiken in het gesprek met stakeholders, met name de gemeente, waarbij u in het witte vlak uw eigen gegevens kunt opnemen.
- Factsheet DAEB met voorbeeld bepalingen: Europa heeft instrumenten ontwikkeld voor specifieke activiteiten, waarin in ruime mate sprake is van marktfalen en waarin publieke belangen moeten worden geborgd. Ouderenzorg, jeugd en kindzorg zijn daarin expliciet benoemd als sectoren waar hiervan sprake is. Concreet gaat het om Diensten van Algemeen Economisch Belang, een ‘etiquette’ dat een (lokale) overheid aan zorgondernemers kan afgeven voor bepaalde activiteiten.
Met dit instrument is het mogelijk om als concurrenten toch samen te werken doordat DAEB uitzonderingen mogelijk maakt op de normale spelregels rond mededinging en aanbesteding. Ook is staatssteun mogelijk, mits proportioneel. De ruimte die DAEB biedt, helpt zorgondernemers om hun maatschappelijke rol nuttig in te vullen – zeker in tijden van transitie en stelselwijzigingen.
In uw pakket treft u de Factsheet aan, waarin het instrument wordt toegelicht en de achtergronden ervan worden geschetst. Ook zijn modelbepalingen toegevoegd voor de verschillende fasen van bestuurlijke besluitvorming op gemeentelijk niveau. In de kern is het zeer eenvoudig toe te passen en helpt het gemeenten om samenhangend aanbod te organiseren, mede in relatie tot het aanbod dat wordt gecontracteerd door zorgverzekeraars/zorgkantoren.

Vervolgactiviteiten
ActiZ is er van overtuigd dat deze instrumenten u kunnen helpen bij het profileren van uw organisatie als maatschappelijke partner in komende (regionale) transformaties. 2014 staat om die reden ook in het teken van intensief zendingswerk bij stakeholders, zowel landelijk als regionaal. ActiZ doet dit door de instrumenten die zijn opgeleverd te verspreiden en het gedachtegoed uit het position paper te blijven benadrukken.

Ook zal ActiZ doorgaan met het ondersteunen van een aantal toepassingen van DAEB in een aantal regio’s. Onze rol in deze regio’s beperkt zich tot het brengen van kennis, het stellen van vragen om de ontwikkelingen in elke regio goed te doorgronden, het meedenken over hoe-vragen en het ophalen van inzichten voor de landelijke lobby. In deze regio’s wordt samen met gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders gewerkt aan de implementatie van maatschappelijke vraagstukken en de mogelijkheden van DAEB.

Save the date 10 maart 2014 Congres MO! Wij willen de Toepassingen DAEB podium geven tijdens het Congres Maatschappelijk Ondernemerschap ‘zorgorganisaties natuurlijke partners in transitie en transformatie!’. Deze staat gepland op maandag 10 maart 2014. Reserveert u alvast deze datum in uw agenda.

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met mr. Loubna Boufrach via l.boufrach@actiz.nl of drs. Lenard Markus via l.markus@actiz.nl.

1-DSC_0066-001