VVT-Zorg

Schippers: helderheid voor de patiënt!

Onder het motto ‘jaar van de transparantie’ heeft VWS een versnelling ingezet op de weg die is ingeslagen met de oprichting van het Zorginstituut Nederland. “..een rigoureus plan (wordt) gepresenteerd dat patiënten het komend jaar meer en betere info geeft over de kwaliteit en kosten van hun zorg.” (VWS-site)

 

In het plan worden 53 producten en acties aangekondigd die bij gaan dragen aan vier hoofdpunten:

  • Sneller en meer informatie beschikbaar maken voor de patiënt over kwaliteit van het zorgaanbod
  • Via de overheid, via ‘Kiesbeter.nl’, ontsluiting van (bronnen voor)  betrouwbare informatie
  • Voortvarend door-ontwikkelen en begrijpelijk beschikbaar maken van richtlijnen, standaarden en indicatoren, eventueel met gebruik van de ‘doorzettingsmacht’ van het Kwaliteitsinstituut.
  • De patiënt krijgt vooraf meer inzage in de kosten van de behandeling.

Het jaar van de transparantie zal lopen tot maart 2016. Voor het plan komt voorlopig jaarlijks 5 miljoen euro extra beschikbaar, naast de reeds lopende inspanningen via bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland en ZonMw. Vooreerst zal de focus primair liggen op de medisch-specialistische zorg, Achterblijvers worden eraan herinnerd dat de NZa transparantie met boetes kan afdwingen.

 

Op de agenda staan o.a. zaken als de openbaring van 300 medische richtlijnen in begrijpelijke taal, informatie over behandelopties, hulpmiddelen voor samen beslissen, behandelkeuzehulpen, meetinstrumenten, een uniform systeem voor patiëntervaring-uitkomsten (PROM’s), publieke websites, inzicht in wie welke polis heeft en (tijdig) wat waarvoor de gecontracteerde aanbieders zijn.

 

Hoewel dit programma “met alle partijen in de zorg” is gestart, werden ActiZ en de daarbij behorende zorgvormen tot nu niet betrokken. Het programma raakt (op den duur) wel de zorg die onze leden bieden onder de ZVW, met name in de kraamzorg, geriatrische revalidatiezorg, wijkverpleging en onderdelen die op weg zijn naar een vaste plek binnen de ZVW zoals mogelijk (extramurale) behandeling en 1elijns-verblijf. Alleen al vanwege de keten-betrokkenheid is ActiZ ook betrokken in het Informatieplatform en bij onderwerpen zoals ‘registratie aan de bron’ en ‘eenduidig registreren, meervoudig gebruik’, en is er intensief contact op diverse onderwerpen met het ZINl. Reden genoeg waarom we betrokkenheid bij dit programma nauwlettend gaan behartigen, in samenhang met de al lopende ontwikkelingen op het gebied van transparantie.

 

Zie voor het aangekondigde programma voor ‘het jaar van de transparantie’ op de VWS-site.

 

1-DSC_0407-001