VVT-Zorg

Ontwikkelrapport CQi-vragenlijst voor mantelzorg bij dementie

Het Nivel heeft, op de valreep voor het AO van 11 december in de Tweede Kamer waar casemanagement aan de orde kwam, haar rapport uitgebracht over de ontwikkeling van een CQ-index voor casemanagement dementie. De in het onderzoek benaderde mantelzorgers waren heel positief over hun casemanagers: met een 8.2 als gemiddeld cijfer.

 

Geriant, en VGZ hebben het Nivel (in samenwerking met Alzheimer-Nederland) de opdracht gegeven een CQi-instrument te ontwikkelen; een (tevredenheid)vragenlijst vanuit het perspectief van de mantelzorger. Bij de ontwikkeling is een pilotonderzoek onder 11 dementienetwerken uitgevoerd. Met name oudere mantelzorgers (75+), mantelzorgers met een laag opleidingsniveau, partners van mensen met dementie, en mantelzorgers die dagelijks zorgen voor hun naaste, ervaren profijt van het casemanagement.

Mantelzorgers blijken volgens de vragenlijst-pilot vooral het belang voor hun naasten te zien, en hebben daarbij relatief weinig oog voor zichzelf.

 

Hoofddoel was de ontwikkeling van het CQi-instrument.

Het Nivel is positief over de psychometrische eigenschappen van de lijst. Er zijn drie schalen onderscheiden: - informatie en ondersteuning, - contact en communicatie,  - overleg en samenwerking.

Het discriminerend vermogen is aangetoond, echter de uitkomstverschillen zijn klein en de meeste dementienetwerken scoren ‘gemiddeld’, als het gaat om het vergelijken van de onderlinge prestaties.

Twee technische kanttekeningen worden gemaakt:

Omdat het onderzoek alleen is vastgesteld binnen een steekproef van grote, al langer bestaande dementienetwerken met relatief veel cliënten (200+) kunnen de resultaten van dit onderzoek niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar alle dementienetwerken in Nederland.

 

Ook zijn de uitkomsten over het discriminerend vermogen niet één op één te vergelijken met die van andere CQ-indexen, omdat hierbij een andere analysemethode is gebruikt.

 

Zie link : http://www.nivel.nl/nieuws/mantelzorger-kan-door-dankzij-casemanager-dementie 

1-DSC_0407-001