VVT-Zorg

Dementieketens ontwikkelen zich verder

Recent is het rapport ‘Ketens dementie goed op koers, met de Zorgstandaard Dementie als kompas’ uitgebracht. Dementieketens hebben in 2013 positieve ontwikkelingen doorgemaakt op vrijwel alle domeinen van de Zorgstandaard Dementie ten opzichte van de meting in 2011.

 

Het rapport is samengesteld door Vilans en het Landelijk Netwerk Dementie (LND) aan de hand van de meting ‘Netwerkenindicatoren -2013’

 

De dementieketens geven zelf aan zich in twee jaar verder ontwikkeld te hebben. Dit betekent een verschuiving van de experiment- en uitvoeringsfase naar de uitbouw- en monitoringsfase. Verdere groei is zeker mogelijk en gewenst.

De V&V aanbieders zijn veelal (vanuit complexe en meest tijdelijke -financiële- randvoorwaarden)  belangrijke dragende kracht onder de ontwikkeling van de ketens. De betrokkenheid van gemeenten, zorgkantoren/zorgverzekeraars en vrijwilligersorganisaties is ook gegroeid, maar hun feitelijke betrokkenheid in de lokale stuurgroepen loopt achter.

 

Naast het achterblijven van betrokkenheid van gemeenten en verzekeraars, zijn ontwikkelpunten o.a. samenhang van diagnostiek (ziekte en zorg-) en vervolg van zorg na diagnose, en versterken van het cliëntenperspectief.

Blijvende zorg is er over het ontbreken van structurele (meerjarige) financiering van de ketenzorg.

Zie ook ledenbericht "Onderzoeksuitkomsten financiering ketenzorg dementie." Over onderzoek dat ActiZ heeft laten doen naar deze complexe randvoorwaarden.

 

Zo’n 68 van de 85 dementienetwerken hebben meegedaan aan de meting. Elke keten heeft een individuele rapportage van 2013 ontvangen en hierdoor kunnen ze hun eigen functioneren spiegelen aan de landelijke uitkomsten en aan de wensen binnen de zorgstandaard dementie. Zo kan men zelf bepalen op welke gebieden men zich in de toekomst nog verder kan ontwikkelen.

 

1-DSC_0407-001