VVT-Zorg

IGZ rapport dementiezorg thuiswonenden

VWS heeft in een brief aan de kamer een onderzoeksrapport van de IGZ openbaar gemaakt, gericht op de organisatie van netwerkzorg voor thuiswonende mensen met dementie. De IGZ noemt de ontwikkeling van netwerkzorg dementie ‘veelbelovend’, maar signaleert op onderdelen ook risico’s.
VWS zal dit najaar in een kamerbrief over dementiezorg mede haar reactie op dit IGZ rapport geven.

ActiZ vindt het positief dat, naast de monitoring die al een aantal jaren door de regionale netwerken zelf wordt uitgevoerd, er nu ook een (gezaghebbende) situatieschets is opgemaakt door de IGZ, gebruikmakend van de informatie die al voorhanden is. Ook positief is dat daarbij gezien wordt hoeveel er al gerealiseerd is, onder de gelijktijdige constatering dat het bij de randvoorwaarden nog tekortschiet aan duidelijkheid en structurele-stabiliteit.

Goede dementiezorg loopt door alle levens- en sociale domeinen heen.
De IGZ kijkt (uit de aard van haar taak) vooral door een gezondheidszorgbril. Daardoor komen in de conclusies vooral zaken als normering, standaardisering, autorisering, registreren, regelmatige externe audits e.d. naar boven. In het sociale domein echter zijn grote veranderingen gaande in regelingen en financiering, met enorme invloed op de zorg en ondersteuning bij dementie. Daar is het adagium juist maximale lokale beleidsvrijheid, de kanteling en de keukentafel-gesprekken, situationeel maatwerk, onconventionele oplossingen en sterker gebruik van informele zorg. Daarbij gaat het veelal om kwaliteitsaspecten die zich slecht in standaardiserende registers laten vangen. Onverlet dat duidelijk medische risico’s, zoals medicatie-overdracht, veilig geregeld moeten worden.
Naast medische risico’s spelen er ook zeer reële risico’s van organisatie afbreuk. VVT-zorgorganisaties zijn niet alleen het meest betrokken, zij hebben juist ook veel zelf getrokken aan ontwikkeling van netwerkzorg dementie. Onder het motto ‘waar een wil is, maken wij de weg waar die maar even mogelijk is’; vaak risicovol investerend en gebruikmakend van de beperkte en tijdelijke mogelijkheden binnen de AWBZ-(contractering). Dit heeft veel opgebracht in termen van verbeterde dementiezorg; maar de samenwerking met partijen buiten de AWBZ is vaak pril en kwetsbaar door de onderlinge afhankelijkheid. Er is veel geïnvesteerd in lokaal maatwerk, waarmee uiteraard ook veel -functioneel waardevolle- diversiteit is ontstaan die gerespecteerd moet worden.

De Inspectie adviseert naar wenselijkheid, zoals een zo vroeg mogelijke inzet van zorg; maar constateert terecht dat daar de afdoende randvoorwaarden en de structurele mogelijkheden bij ontbreken. [B.v. het ontwikkelen en verbinden van informatiesystemen vergt veel blijvende medewerking, en investering van geld en tijd.] Dat los je niet op door strakker toezicht en (aankondigen van) handhaving. Het vraagt primair om regelgeving en contractering die faciliterend is voor het ‘schotten-overstijgend’ kunnen organiseren van integraal, doelmatig en deskundig maatwerk in de dementiezorg, met ruimte voor de nodige lokale en individuele inpassingen, en met langere termijn perspectief.

Download links bij: IGZ en VWS

1-DSC_0407-001