VVT-Zorg

Dementie: standaarden, programma’s, richtlijnen en plannen

Op 11-12-’13 heeft het CvZ de ‘zorgstandaard dementie’, de ‘zorgstandaard COPD’ en het ‘meetinstrument stoma-zorg’ officieel aangeboden gekregen.
Recent is ook het ‘Zorgprogramma Dementie Haaglanden’ formeel aangeboden aan het KI i.o. Het Kwaliteitsinstituut vormt per 1 april samen met het oude CVZ het nieuwe Zorginstituut Nederland.
Wat gaat dit betekenen voor de zorgorganisaties in de dementiezorg?

Wanneer het Kwaliteitsinstituut (KI) officieel is ingesteld, wil het een vliegende start maken met de vulling van een Kwaliteits-Register waarin vastgestelde zorgstandaarden en meetinstrumenten zijn opgenomen. Met die opname in het register wordt de status van algemene ‘veldnorm’ versterkt. Het toetsingskader hiertoe is momenteel nog niet vastgesteld; wel is al besloten dat registratie niet afhankelijk is van unanieme autorisatie door alle (veld)partijen.
Zie website KI.

Cliënten en zorgorganisaties kunnen deze veldnormen als hulpmiddel gebruiken voor het inrichten van de meest passende zorg naar ‘beste weten’. Echter ook inkopende en toezichthoudende partijen zullen deze veldnormen ‘met meer recht’ gaan gebruiken als basis voor de afspraken, transacties, verantwoording en beoordeling. Dergelijke veldnormen kunnen kort door de bocht als verplichtende blauwdruk gehanteerd gaan worden, maar ze kunnen ook als uitgangspunt en hulpmiddel voor lokaal/individueel maatwerk dienen. De waarde van een geregistreerde standaard zit hem dus vooral in de wijze van toepassing. De praktijk zal leren hoe het uitpakt, en zorgaanbieders kunnen daarin een mede-sturende rol kiezen.

Allereerst is het van belang om goed onderscheid te maken tussen een zorgstandaard, een zorgprogramma, een richtlijn en een zorgplan.

  • Een landelijke zorgstandaard geeft op algemene of abstractere lijnen aan wat (norm voor) goede zorg is, juist ook vanuit patiënt/cliënt perspectief. Een zorgstandaard richt zich daarmee dus op een cliënt-categorie respectievelijk een (groep van) aandoeningen of syndromen.
  • Een zorgprogramma vormt een regionale set van algemene doelen en afspraken waarin de inhoud en organisatie van zorg wordt geconcretiseerd naar de lokale situatie. Het is de regionale-brug tussen een algemene standaard en de in de lokale praktijk in te vullen aparte individuele zorgplannen, gebruikmakend van en inspelend op de regionale/lokale praktijk en bijzonderheden.
  • Een richtlijn is een door beroepsgroepen opgestelde (eventueel multidisciplinaire) algemeen aanbevolen wijze van zorg bieden bij bepaalde (gezondheids)problemen. [Niet te verwarren met een protocol waarin de beste wijze van professioneel handelen heel concreet beschreven is.]
  • Een individueel zorgplan is een uniek cliënt/patiënt gericht werkdocument, dat gebruik maakt van de bovenstaande hulpmiddelen, maar waarin altijd de cliënt en diens situatie en de relatie cliënt-zorgverlener centraal staat. Het bevat de individuele doelen en afspraken.


ActiZ pleit voor een focus op individueel passende zorg, als meest doelmatig en duurzame basis voor zorg en ondersteuning van eigen regie en kwaliteit van leven. Het primair proces, de relatie cliënt(systeem)-professional is de kern. De transitie naar houdbare zorg, van aanbod-productie naar individueel maatwerk voor ondersteuning van de eigen vraag en eigen regie, kan pas goed gemaakt worden als deze niet dwingend belast wordt met generieke verplichtingen, maar ondersteund wordt met algemene hulpmiddelen. Ruimte voor professioneel en lokaal/individueel maatwerk is essentieel, en is fundamenteel voor de op versterken van kwaliteit van leven en eigen regie gerichte care.
In ons intensief contact hierover o.a. met het KI i.o. is voor dit standpunt ook groeiend begrip.
Het KI zal de uitwerking van de registratie in de praktijk de komende tijd monitoren, en waar nodig met partijen samen de knelpunten oppakken.

Het is voor deze monitoring van de zich ontwikkelende praktijk van groot belang dat zorgorganisaties de ervaringen met de (door)werking van het kwaliteitsregister in de praktijk van het zorg-organiseren en zorg-verlenen laten horen bij het KI en bij ActiZ.


Zie bericht in deze nieuwsbrief:
   
Zie site CvZ

Zie website KI 

Zie position paper kwaliteit

Zie bericht over debat Wet cliëntenrechten zorg

Documenten:
Zorgstandaard dementie

Zorgprogramma Haaglanden 
1-DSC_0407-001