JGD-Samenwerking jeugd

Eén jeugdgezondheidszorg in Almere

De gemeente Almere, GGD Flevoland en Zorggroep Almere gaan op 1 januari 2016 samen één jeugdgezondheidszorg vormen. De drie partijen hebben op 1 juli het nieuwe ontwerp voor één jeugdgezondheidszorg vastgesteld.

 

Integrale JGZ

De samenwerking komt voort uit de wens een betere aansluiting van de zorg rond het kind te organiseren en een einde te maken aan de uitvoering door twee verschillende organisaties in de jeugdgezondheidszorg. Vanuit één gedeelde visie op jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0-18 jaar willen de partijen inspelen op de behoeften van ouders en kinderen. Kwaliteit en continuïteit van de zorg aan de kinderen staan centraal. Zo maakt de jeugdgezondheidszorg vanaf 1 januari 2016 geen onderscheid meer in leeftijdscategorieën van het kind.

 

Locaties

De nieuwe jeugdgezondheidszorg gaat werken vanuit verschillende locaties in de vier stadsdelen. Per stadsdeel is er een JGZ-team 0 tot 18 jaar. Hiermee wordt gewaarborgd dat de zorg voor ouders en kinderen goed bereikbaar is. De locaties vormen de uitvalbasis voor de professionals. Alle huidige professionals jeugdgezondheidszorg van Zorggroep Almere, GGD Flevoland zijn nodig om de nieuwe teams vorm te geven. De JGZ-teams gaan naast het basisaanbod preventie kortdurende ondersteuning bieden aan gezinnen.

 

Het is de bedoeling dat de nieuwe jeugdgezondheidszorg met behulp van vaste contactpersonen nauw aansluit bij de bestaande overlegstructuren van externepartijen, waaronder die van desociale wijkteams, school/voorschoolse voorzieningen enhuisartsen.Dit moet het mogelijk maken om de juiste zorg eerder en beter te verlenen.

 

Coöperatie

In de komende maanden werken de partijen de organisatie van de nieuwe jeugdgezondheidszorg verder uit. GGD Flevoland en Zorggroep Almere brengen een deel van hun organisatie, het JGZ-deel, onder in een coöperatie die de jeugdgezondheidszorg gaat aanbieden. Er is continuïteit in het aanbod, de focus ligt op preventie en er is een goede aansluiting op externe partijen. Een coöperatie biedt ook de beste mogelijkheid om twee verschillende organisaties en de medewerkers Toegang van het voormalig Bureau Jeugdzorg die vanuit hun huidige taken toe moeten groeien naar één organisatie, onder één dak te brengen. Op 1 januari 2016 wordt hiertoe de Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere opgericht.