19 maart 2014Financiering

Onderzoek naar omvang en doelgroepen kortdurende zorg in AWBZ afgerond

Eind 2013 is ActiZ gestart met een onderzoek naar de kortdurende herstelzorg binnen de AWBZ. Aanleiding van dit onderzoek was het in kaart brengen van de kortdurende zorg binnen de AWBZ, gezien ontwikkelingen vanuit de extramuralisering ZZP 03, de overheveling van PV en VP naar de Zvw, de ontwikkelingen binnen de GRZ en de aankomende wet langdurige zorg. ActiZ heeft dit onderzoek samen met leden het adviesbureau HHM uitgevoerd. Via deze weg informeren wij u over de resultaten van dit onderzoek en de verdere stappen.

Resultaten onderzoek omvang en doelgroepen kortdurende zorg in AWBZ
Door verscheidene maatregelen die zijn aangekondigd voor hervorming van de langdurige zorg is het vanaf 2015 bij ongewijzigde beleidsvoornemens van het Ministerie van VWS, niet meer mogelijk om ouderen in een VVT-instelling op te nemen voor een kortdurende periode. Om inzicht te krijgen in de aard van de doelgroepen en de omvang hiervan heeft ActiZ aan bureau HHM gevraagd om hiernaar onderzoek te verrichten.
Hierbij is uitgegaan van de volgende indeling:
• Kortdurende herstelzorg in het verzorgingshuis na verblijf in een ziekenhuis (VV03, al dan niet via SIP 31).
• Kortdurende herstelzorg in het verpleeghuis na verblijf in een ziekenhuis (VV06).
• Thuiswonende cliënten met een herstelzorgbehoefte zonder revalidatie-doelstelling en zonder voorafgaande ziekenhuisopname (diverse ZZP’s)
• Thuiswonende cliënten waar zich een crisissituatie voordoet (overwegend VV03, VV04, VV06).
Per doelgroep heeft HHM, samen met ActiZ leden, de kenmerken en de zorgbehoefte van deze doelgroepen beschreven .

De totale omvang van kortdurende indicaties op een aantal peildata in 2013 varieert van bijna 4.000 tot bijna 5.000. Hiermee is de inschatting dat er ten minste 16.000 cliënten per jaar kortdurend opgenomen worden (de GRZ en cliënten met een ZZP10 uitgesloten). Het grootste aandeel heeft een ZZP-indicatie voor VV03 gevolgd door VV06. Kortdurende indicaties komen echter ook voor in de ZZP’s VV04, VV05, VV07 en VV08. Het grootste deel van de cliënten met een kortdurende indicatie verblijft één tot drie maanden in een verzorgings- of verpleeghuis.

Met het, bij ongewijzigd beleid, verdwijnen van de mogelijkheden voor kortdurende zorg in AWBZ of de Wet Langdurige Zorg is gekeken naar mogelijke oplossingen voor de bovengenoemde doelgroepen, waarbij gekeken is naar bestaande mogelijkheden en nieuwe initiatieven.

Het volledige onderzoeksrapport van HHM vindt u hier.

Gesprekken ministerie van VWS
We hebben de resultaten uit het onderzoek met VWS gedeeld en we zien dat dit veel helderheid verschaft ten aanzien van de zorgvraag en achtergrond van de cliënt, de samenhang der dingen en de orde van grootte van deze doelgroep. Op dit moment zij wij in gesprek met VWS over een oplossing voor de kortdurende zorg (in de breedte) per 2015. VWS neigt hierbij naar een oplossing die ligt binnen de zorgverzekeringswet, aangezien verpleging en persoonlijke verzorging daar straks onderdeel van uit gaan maken. Zie hiervoor tevens het ledenbericht over oplossing intramurale herstelzorg voor 2014.

Verdere uitwerking met leden
Om met elkaar de wenselijke inzet van ActiZ richting VWS en zorgverzekeraars verder kort te sluiten, willen we graag een vervolgbijeenkomst inplannen waarbij we graag met een aantal bestuurders verder willen denken over de wenselijke inzet van ActiZ in deze lobby, volgend uit de resultaten van het onderzoek. De uitnodigingen voor deze bijeenkomst zijn verzonden onder reeds geïnteresseerde bestuurders of betrokkenen bij dit onderzoek. Mocht u hiervoor ook een uitnodiging willen ontvangen (er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar), dan kunt u contact opnemen met Patricia Geerts via p.geerts@actiz.nl of 030-273 94 34.
Daarnaast zullen er met VWS, de NZA en het CvZ enkele werkbezoeken worden afgelegd bij leden over dit onderwerp.