VVT-Ondernemerschap

Meer rechtsbescherming nodig bij openbaarmaking IGZ en IJZ

ActiZ pleit bij de Tweede Kamer voor meer rechtsbescherming voor zorgorganisaties bij openbaarmaking van gegevens door de Inspecties voor de Gezondheidszorg en de Jeugdzorg (IGZ en IJZ).

 

 

Aanleiding

Aanleiding hiervoor is een wetsvoorstel tot wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de Jeugdzorg dat de actieve openbaarmaking van informatie door de inspecties regelt. ActiZ heeft in BoZ-verband gereageerd.

 

 

Informatie openbaar?

De kern van het wetsvoorstel wordt gevormd door een opsomming van informatie die voor openbaarmaking in aanmerking komt. Of deze informatie ook daadwerkelijk openbaar gemaakt zal worden, wordt bepaald in de Algemene Maatregel van Bestuur die op van dit wetsvoorstel zal worden opgesteld. De toelichting vermeldt over de opsomming: ‘het spectrum is breed, maar concreet’. Het eerste element uit de opsomming is echter zeker niet concreet, dit betreft ‘uitkomsten van controle en onderzoek en de daaraan ten grondslag liggende gegevens’. Deze omschrijving omvat naar onze indruk alle informatie waarover de toezichthouder beschikt. Feitelijk wordt hier carte blanche gegeven om bij AMvB, dus buiten de Tweede Kamer om, te regelen wat actief openbaar gemaakt zal worden.

 

 

Mening BoZ

De BoZ vindt dat ten aanzien van de actieve openbaarmaking door de inspecties gekozen zou moeten worden voor een beperkt aantal in de wet genoemde besluiten waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Zo is dat geregeld in een wetsvoorstel voor de Inspectie SZW.

In het wetsvoorstel is niet geregeld dat bij het openbaar maken van toezichtgegevens tevens de reactie van de betrokkene op deze gegevens openbaar wordt gemaakt. De Raad van State adviseert om dit alsnog te doen. De minister heeft dit advies niet overgenomen, maar kondigt aan dit onderwerp in de Algemene Maatregel van Bestuur alsnog te regelen. De BoZ wijst in dit verband op de Wet op het onderwijstoezicht. Aan iedere rapport van de Onderwijsinspectie wordt de zienswijze van de betrokkene toegevoegd. Deze wordt bij openbaarmaking van het rapport dus automatisch mee gepubliceerd. De BoZ is van mening dat dit ook in deze wet geregeld zou moeten worden.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman