16 december 2013Ondernemerschap

Kaderstelling financieel beheer en toezicht zorginstellingen

Het Kabinet heeft een kader ontwikkeld voor goed financieel beheer en een kader voor extern financieel toezicht bij organisaties die een publiek belang dienen, waaronder zorgaanbieders.

De brief met bijlagen geeft een set minimumeisen en bevat een aantal uitgangspunten en principes met betrekking tot de verantwoordelijkheden van het bestuur. De betreffende ministers hebben ruimte in de wijze waarop het kader bij de onder hen ressorterende sectoren kan worden geëffectueerd en gehandhaafd.

Kader financieel beheer
Het kader van financieel beheer bestaat uit elementen voor:
- Toekomst- en risicogericht perspectief zoals meerjarige begrotingen (minimaal T+3) en indien van toepassing voorgenomen investeringsplan met onderbouwing van de financiering.
- Financiële ‘checks and balances’ / compliancebeleid in de vorm van een risicomanagementsysteem, waaronder ook een waarschijnlijkheids- en impactanalyse (o.a. financieel) van risico’s in de toekomst.
- Transparante verantwoording met onder meer een verplichte rapportage over het ‘in control zijn’ van het bestuur.
- Toekomstgerichte advisering van de accountant.

Toezichtskader 
Het toezichtskader bestaat uit:
- Scheiding en gelijkwaardigheid van financieel toezicht en toezicht op kwaliteit
- Transparante toezichtsvisies en toezichtsarrangementen
- Risico en toekomstgericht financieel toezicht, met daarin:
1. De bestuurlijke kwaliteit: financiële competenties, continuïteit, governance, etc.
2. Financiële continuïteit met diverse financiële ratio’s, meerjarenbegrotingen, waarderingen en treasury
3. Risico’s en vormgeving van risicomanagement
- Samenwerking met kwaliteitstoezicht
- Inzet van maatregelen en interventies o.b.v. een escalatieladder
- Samenwerking met andere financiële toezichthouders op onderwerpen, waaronder derivaten, vastgoed gerelateerde zaken, grote ICT projecten en kennisontwikkeling binnen de toezichthouders.

1-DSC_0066-001