VVT-Ondernemerschap

Governance eis van CZ: bij voorkeur in statuten, maar ruimte voor andere bronnen

Zorgverzekeraar CZ stelt zich op het standpunt dat de normen voor goed bestuur uit de Governancecode grotendeels statutair verankerd moeten worden. Dat blijkt uit de brief van 25 maart jl, waarin de zorgkantoren van CZ van zorgorganisaties met het oog op de Inkoop 2016 aandacht vragen voor de naleving van de Zorgbrede Governancecode. Nader overleg met CZ wijst uit dat de verzekeraar een sterke voorkeur heeft (en houdt) voor statuten waaruit blijkt dat de zorgorganisatie de Code aantoonbaar naleeft. Maar CZ biedt ook de mogelijkheid aan zorgorganisaties om met andere bronnen (bestuursreglementen e.d.) aan te tonen dat de Code is ingevoerd en wordt nageleefd.

 

De Governancecode schrijft in twee gevallen statutaire verankering van codebepalingen voor, namelijk artikel 2.2 lid 3 (recht van enquête) en artikel 4.2 lid 9 (schorsing en ontslag van toezichthouders). Voor andere bepalingen die CZ noemt wordt niet voorgeschreven dat deze bepalingen in de statuten opgenomen moeten worden. Dat laat onverlet dat natuurlijk wel uitvoering gegeven moet zijn aan deze algemeen aanvaarde governancevoorschriften, al dan niet met toepassing van de pas-toe-of-leg-uit regel. Het gaat hier om de volgende codebepalingen: (artikel 2.2 (beleid dialoog belanghebbenden); artikel 2.3 (verantwoording aan belanghebbenden), artikel 3.2 lid 3 (beperkingen benoembaarheid voormalige toezichthouder in raad van bestuur), artikel 3.3 lid 3 (nevenfuncties bestuurders), artikel 5.3 (relatie bestuur en toezicht met algemene vergadering) en artikel 5.4 (informatieverschaffing algemene vergadering).

 

Goed bestuur in de zorg staat bij zorgorganisaties en verzekeraars hoog op de agenda. CZ heeft met de brief van 25 maart jl hier een bijdrage aan willen leveren.  ActiZ  ziet dat een aantal van de door CZ genoemde governancenormen al door veel zorgaanbieders zijn  opgenomen in de statuten, terwijl een aantal andere bepalingen van de Governancecode gedetailleerd wordt uitgewerkt in de reglementen voor de RvT en de RvB. Op deze wijze wordt binnen de huidige wettelijke en zelfregulerende kaders zorgvuldig en aantoonbaar uitvoering gegeven aan de normen voor goed bestuur en toezicht.

 

De branches in de zorg zijn bezig met het actualiseren van de Governancecode. Deze wordt aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving en de inzichten van de branches op het gebied van governance. Ook gaan we de pas-toe-of-leg-uit regel minder vrijblijvend formuleren. Net als CZ zijn wij van mening dat veel bepalingen zich niet lenen voor afwijking. Deze bepalingen zijn technische aspecten die binnen een instelling geregeld moeten zijn.

 

Concluderend: CZ houdt zijn voorkeur voor een verankering van de Code in de statuten. Nochtans geeft CZ aan zorgorganisaties de ruimte om ook met andere bronnen aan te tonen de Code is ingevoerd. Het is verstandig nu reeds te verifiëren met welke bronnen dat kan worden aangetoond. Aanpassing van de statuten is in elk geval aan de orde indien u artikel 2.2 lid 3 (recht van enquête) en artikel 4.2 lid 9 (schorsing en ontslag van toezichthouders) nog moet vastleggen.

 

De inhoud van dit bericht  is afgestemd met CZ zorgkantoren. ActiZ en CZ gaan op korte termijn  in overleg over de wijze waarop de Governance-eis in het inkoopbestek 2016 wordt vastgelegd.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman