23 januari 2015Ondernemerschap

Geen nieuwe governancewet, wel een aanscherping van de Code

Het ministerie van VWS ziet af van een separaat wetsvoorstel Goed Bestuur. VWS doet wel allerlei voorstellen om de bestaande governanceregels voor bestuur en toezicht te verscherpen, zoals een verplichte accreditatie voor bestuurders en toezichthouders. Dat staat in de brief die de minister van VWS op 22 januari jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

 

De Code

De spelregels voor bestuur en toezicht staan in de Zorgbrede Governancecode die de zorgsector zelf heeft ontwikkeld, en die door de zorgsector als lidmaatschapsverplichting wordt gehanteerd. VWS vindt de normen van de Code echter te vrijblijvend. Daarnaast vindt de minister dat de Code moet worden uitgebreid, onder meer met:

  • een aanspreekpunt voor kwaliteit in de Raad van Bestuur;
  • een vergewisplicht voor de Raad van Toezicht bij benoeming van een lid van de Raad van Bestuur;
  • een verplichte accreditatie voor zowel de (leden van de) Raad van Bestuur als voor de leden van de Raad van Toezicht;
  • opname van geaccrediteerde bestuurders en toezichthouders in een register.

 

Actualiseren van de Code en monitoring van de naleving vindt VWS geen rol meer voor de sector. Daarvoor wil VWS ‘een onafhankelijk orgaan’ introduceren.

 

 

Medezeggenschap

Nieuwe regels voor de medezeggenschap van cliënten komen nu niet in het wetsvoorstel ‘Goed Bestuur’, maar VWS kiest voor een aanpassing van de bestaande Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Medezeggenschap moet volgens VWS zorgbreed beschikbaar blijven en niet beperkt worden tot bijvoorbeeld het domein van de Wet langdurige zorg. Voor onderwerpen die betrekking hebben op de directe leefomgeving wil VWS aan cliëntenraden een instemmingsrecht geven. Daarnaast blijft het recht in stand van cliëntenvertegenwoordigende organen om een enquête te vorderen bij de Ondernemingskamer vanwege (mogelijke vormen van) wanbestuur.

 

ActiZ bereidt samen met de andere partijen die de Zorgbrede Governancecode in stand houden een reactie voor op dit beleidsvoornemen van VWS.

 

 

Brief

Hier vindt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

1-DSC_0056-001