VVT-Ondernemerschap

Nieuwe voorwaarden WFZ aan omzetting rechtsvorm en aan samenwerking van medische staf en ziekenhuis

Naar aanleiding van het wetsvoorstel winstuitkering heeft het Waarborgfonds voor de Zorgsector voorwaarden opgesteld voor de omzetting van stichting naar een BV. Daarnaast heeft het WFZ richting ziekenhuizen er op geattendeerd dat nieuwe samenwerkingsstructuren tussen medische staf en ziekenhuis goedkeuring nodig heeft van het WFZ. Beide zaken ook tegen de achtergrond van risicobewaking in relatie tot de solidariteit tussen deelnemers van het WFZ.

 

Omzetting naar BV

Het WFZ heeft de voorwaarden gepubliceerd die gelden bij omzetting van stichting naar BV. Daarbij heeft het WfZ de lijn gekozen om geen andere rechtsvormen categorisch uit te sluiten, maar altijd inhoudelijk te beoordelen op de risico’s. De voorwaarden van het WFZ gelden aanvullend op de wettelijke voorwaarden die gelden voordat winsten mogen worden uitgekeerd. Het wetsvoorstel winstuitkering is momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling.

 

Goedkeuring samenwerkingsstructuren medische staf – ziekenhuis

Het WFZ heeft richting ziekenhuizen aangegeven dat nieuwe samenwerkingsstructuren tussen medische staf en ziekenhuis ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan het WFZ. Het gaat immers om veranderingen in zeggenschapsverhoudingen en financiële verwevenheden die gevolgen kunnen hebben voor het risicoprofiel van het ziekenhuis. Deze toets vindt per concrete uitwerking per ziekenhuis plaats. Uitgangspunt is dat de risico’s voor het WFZ niet mogen toenemen.

 

Deze nieuwe samenwerkingsstructuren zijn een gevolg van invoering van integrale tarieven voor medisch specialistische zorg; de budgetten voor de medische staf en voor het ziekenhuis worden per 1 januari 2015 samengevoegd tot één ziekenhuisbudget. Omdat medisch specialisten hun individuele toelating verliezen, dreigen zij zich ook niet langer voor fiscaal ondernemerschap te kunnen kwalificeren. Om hun vrijgevestigde status te kunnen behouden dienen zij nieuwe samenwerkingsmodellen aan te gaan met ziekenhuizen (of een dienstverband aan te gaan). Dit heeft gevolgen voor de onderlinge verhouding.

 

1-DSC_0066-001