JGD-Bedrijfsvoering

Handreiking rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet

Als gevolg van de decentralisatie van de Wmo en de Jeugdwet voorzien zorgorganisaties, gemeenten en accountants problemen bij het vaststellen van de rechtmatigheid. Om de rechtmatigheidscontrole over 2015 zo eenvoudig mogelijk te houden, is het nodig dat aanbieders en gemeenten hierover nadere afspraken maken. De VNG en de brancheorganisaties (waaronder ActiZ) hebben hiervoor een handreiking ontwikkeld.

 

Risico’s rechtmatigheid

Voor zorgorganisaties is vaak nog niet duidelijk welke rechtmatigheidsvoorschriften gemeenten hanteren en hoe accountants de naleving daarvan zullen controleren. Ook is het niet altijd mogelijk om aan alle eisen te voldoen, omdat zorgorganisaties met tegengestelde eisen te maken hebben of omdat de ICT en het berichtenverkeer er nog niet op zijn ingericht. Tenslotte waren niet alle inkoopcontracten op 1 januari rond en krijgen cliënten na afloop van het overgangsrecht niet altijd tijdig een nieuwe beschikking.

 

Model-oplegger

Deze problemen maken het noodzakelijk dat de rechtmatigheidscontrole in 2015 zo eenvoudig mogelijk plaatsvindt. Het is gewenst dat aanbieders en gemeenten hierover met elkaar in gesprek gaan. De model-oplegger Rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet is bedoeld als een handreiking aan gemeenten en aanbieders om dit gesprek aan te gaan. Op basis van het model kunnen partijen bovenop de contracten aanvullende afspraken over het vaststellen van de rechtmatigheid.

 

Ontbrekende punten in model-oplegger

De modeloplegger is opgesteld in overleg tussen de VNG en de brancheorganisaties van aanbieders van Wmo- en Jeugdhulp. Echter, drie hoofdpunten van ActiZ en de andere brancheorganisaties zijn niet overgenomen, te weten:

a) De model-oplegger biedt geen duidelijkheid over situaties waarin het contract tussen gemeenten en aanbieder op 1 januari 2015 nog niet rond was, maar de aanbieder wel continuïteit van zorg heeft geleverd voor cliënten onder het overgangsrecht. Het is dan gewenst dat partijen daarvoor alsnog met terugwerkende kracht een overeenkomst aan gaan. Bovendien kan de gemeente de verwachting hebben gewekt dat deze ondersteuning betaald zou worden. In dat geval bestaat er een betaalverplichting jegens de aanbieder, ook als de gemeente daarmee een rechtmatigheidsprobleem heeft.

 b) In de oplegger ontbreekt het uitgangspunt dat zorgaanbieders kunnen volstaan met één verantwoordingsrapportage per instelling (in plaats van afzonderlijke rapportages per gemeente);

c) Bij de oplegger ontbreken afspraken over het ontwikkelen van een landelijk model-controleprotocol als aanvulling op de model-oplegger.

Wij hebben de VNG aangesproken op het ontbreken van deze hoofdpunten en werken er in stevig overleg aan om hierover aanvullende afspraken te maken.

Desondanks biedt de model-oplegger een basis om als aanbieder het gesprek met uw gemeente(n) aan te gaan over het voorkomen of oplossen van rechtmatigheidsproblemen. De oplegger is inmiddels via een ledenbrief van de VNG onder gemeenten verspreid met de dringende oproep afspraken te maken met aanbieders.

 

1-DSC_0862