11 juni 2012Financiering

Kaderbrief bevat uitwerking Lente-akkoord

In de kaderbrief zijn de financiële effecten van de politieke beslissingen (Lente-akkoord) op het terrein van AWBZ-zorg verwerkt. Deze maatregelen gaan in per 2013, voor zover de politieke besluitvorming in het najaar (begrotingsbehandeling / regeerakkoord) daarin geen verandering brengt. De meest ingrijpende maatregel voor de V&V-sector vormt de extramuralisering van de zorg voor nieuwe cliënten met een ZZP 1, 2 of 3. ActiZ bepleit een nadere temporisering van dit traject.

In de kaderbrief aan de NZa geeft VWS aan welke contracteerruimte voor de AWBZ-zorg in 2013 beschikbaar is en welke maatregelen - mede als gevolg van recente politieke besluitvorming in het Lente-akkoord - door de NZa nader moet worden uitgewerkt in de beleidsregels voor de bekostiging van de zorg.

Verlaging van de contracteerruimte
De contracteerruimte wordt verlaagd als gevolg van de volgende maatregelen:
- €698 miljoen vanwege de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet (Zvw),
- € 71 miljoen vanwege de overheveling van uitleen van verpleegartikelen naar de Zvw,
- € 280 miljoen vanwege het terugdraaien van de zogeheten “Agema-gelden” in de gehandicaptensector en de GGZ via een korting van 4,8% op de tarieven (de sector V&V blijft deze middelen houden),
- € 91 miljoen als bezuinigingsmaatregel via een forse verlaging van de vergoeding voor vervoer van en naar de dagbesteding (bijna een halvering van het tarief).
- € 100 miljoen vanwege het extramuraliseren van de lichtste ZZP’s in de GGZ, gehandicaptensector en de V&V.

De laatst genoemde maatregel levert volgens het Lente-akkoord in 2013 € 20 miljoen op, hetgeen beduidend minder is dan waarmee de contracteerruimte wordt verlaagd. Dat komt omdat naast besparingen (minder instroom intramuraal) rekening moet worden gehouden met minder opbrengst van de eigen bijdrage AWBZ, mogelijk meer uitgaven in de WMO en op het terrein van huursubsidies.

ActiZ is voorstander van het scheiden van wonen en zorg, mits dit op een verantwoorde manier gebeurd. De beschikbaarheid van een goed alternatief aanbod, waarmee daadwerkelijk sprake moet zijn van meerwaarde voor de cliënt is een belangrijke randvoorwaarde. Het aanbod van een goed extramuraal alternatief aanbod van wonen, zorg en welzijn blijft vooralsnog echter achter; zeker voor relatief zware doelgroepen. ActiZ maakt zich daarom hard voor het temporiseren van het scheiden van wonen en zorg voor de lagere ZZP’s. Dat wil zeggen starten met ZZP 1 en 2 in 2014 en ZZP 3 pas in 2016. Daarnaast dreigt volgens ActiZ een reële boekwaardeproblematiek en ontstaan administratieve obstakels bij het doorvoeren van scheiden van wonen en zorg in bestaande gebouwen.

Bandbreedte in ZZP-tarieven wordt opgeheven
In opdracht van VWS schrapt de NZa vanaf 2013 de benedengrens van de bandbreedte van de ZZP-tarieven van 94%. Dat wil zeggen dat de zorgkantoren een korting op de landelijke NZa-tarieven kunnen doorvoeren van meer dan 6%.

De huidige ondergrens van 94% biedt in de opvatting van ActiZ een garantie dat geen irreële kortingen kunnen worden opgelegd die tevens de beoogde effecten rond de intensiveringsmiddelen teniet doen. Het oprekken en zelfs geheel afschaffen van deze onderhandelingsmarge is naar de mening van ActiZ ook niet nodig omdat blijkt dat nog steeds gemiddeld genomen iets boven het niveau van 98% van het NZa-tarief wordt gecontracteerd.

Uitbreiding van de contracteerruimte
De jaarlijkse uitbreiding van de AWBZ contracteerruimte wordt afgevlakt met een bedrag van € 150 miljoen. Dit bedrag vormde het zogeheten autonome deel van de groeiruimte in de AWBZ. De AWBZ contracteerruimte voor 2013 wordt nu alleen nog uitgebreid om de groeiende vraag als gevolg van demografische ontwikkelingen op te vangen.
Voor volume groei is in totaal beschikbaar € 325 miljoen.
De beperking van de groeiruimte kan naar de mening van ActiZ ertoe leiden dat de contracteerruimte eerder gaat knellen en sneller beroep gedaan moet worden op de knelpuntenprocedure. Ook mag worden verwacht dat de tarieven hierdoor meer onder druk komen te staan.

Indien er als gevolg van wijzigingen in de PGB-regeling in 2013 extra instroom bij zorg in natura te verwachten is , zal boven op dit bedrag extra middelen beschikbaar komen.

Voorts
De persoonsgebonden en individueel aangepaste hulpmiddelen (zoals rolstoelen en aangepast schoeisel) worden in verpleeghuizen “boven budgettair” bekostigd, dat wil zeggen niet uit de ZZP-tarieven. De huidige regeling kent geen uitgavenplafond maar om de uitgavengroei beter te beheersen heeft VWS een voor 2013 een plafond ingesteld van € 131 miljoen.

1-DSC_0862