15 oktober 2013Financiering

Gevolgen begrotingsakkoord care

Om koopkrachtplaatjes te verbeteren en investeringen in onder meer onderwijs te kunnen financieren zijn ook een extra bezuinigingen op de care doorgevoerd in het begrotingsakkoord. Deze bezuiniging vinden plaats vanaf 2015 en zijn relatief gering in omvang. Hieronder wordt dit nader toegelicht.
Een positieve afwijking ten opzichte van de vorige plannen is dat het lage btw tarief voor renovatie en herstel woningen nu geldt voor heel 2014 en niet tot maart 2014.


Belangrijkste bezuinigingsposten zorg, zie tabel.

Toelichting

Transitiehervorming langdurige zorg:
Deze post is uit te splitsen in drie onderdelen:
- €25 miljoen van deze post worden opgebracht door een korting op de regeling
   zorginfrastructuur. VWS verwacht dat er middelen vrijvallen, doordat er geen/weinig  
   nieuwe initiatieven bijkomen en een deel van de lopende initiatieven geheel
   afgeschreven zijn. Het resterende bedrag zal naar verwachting overgeheveld worden naar
   gemeenten en zorgverzekeraars.
- Voor €25 miljoen wordt de bezuiniging opgebracht door in/uitvoeringskosten; hiermee
   wordt naar verwachting gedoeld op uitvoeringskosten zorgkantoor, omdat deze vanaf
   2015 geen thuiszorg meer hoeven in te kopen.
- Het resterende bedrag (€25 miljoen, oplopend tot €45 miljoen) wordt opgebracht door
   inventaris. De inventarisvergoeding wordt productieafhankelijk gemaakt en doordat het
   volume aan intramurale zorg afneemt, komen hier geleidelijk middelen vrij; het betreft
   dus een korting op volume en niet tarief.

Doelmatiger zorginkoop AWBZ:
Dit betreft een korting op de contracteerruimte voor 2015 van €30 miljoen. Kan zowel een korting op volume als op tarief zijn.

MEE-budget:
Het betreft een korting van €25 miljoen op €179 miljoen (budget 2014).

Hulpmiddelen/geneesmiddelen:
Zowel hulpmiddelen als geneesmiddelen zijn posten waarop de groei (historisch bepaald) hoog is. Daarop wordt nu een correctie doorgevoerd. Voor hulpmiddelen voor €145 miljoen en geneesmiddelen €75 miljoen.


Bijlage: begrotingsakkoord

1-DSC_0066-001