VVT-Financiering
delen

Gemeenten mogen budget voor sociaal domein vrij besteden

Het kabinet trekt het wetsvoorstel om de middelen voor het sociaal domein te oormerken in. Hierdoor mogen gemeenten het budget dat zij ontvangen voor de gedecentraliseerde taken vrij besteden.

 

Sociaal deelfonds van de baan

Het kabinet was voornemens de middelen voor de te decentraliseren taken onder te brengen in een sociaal deelfonds. De eerste drie jaar zouden gemeenten het budget alleen mogen besteden aan de doelen van het sociaal deelfonds. Dit voorstel trekt het kabinet in. De middelen zullen via een integratie-uitkering worden toegevoegd aan het Gemeentefonds en daardoor vrij besteedbaar zijn. Wel zal het kabinet de uitgaven voor het sociaal domein monitoren en blijft het budget als afzonderlijke post zichtbaar in de gemeentebegrotingen. Het kabinet heeft daarover afspraken gemaakt met de VNG.

 

Kritiek Algemene Rekenkamer

Aanleiding voor deze wijziging is de kritiek van de Algemene Rekenkamer op het sociaal deelfonds. Volgens de Algemene Rekenkamer zou het deelfonds slechts schijnzekerheid bieden over de daadwerkelijke besteding van het budget door gemeenten. De euro’s voor het sociaal deelfonds kunnen in het geheel van de gemeentelijke uitgaven voor het sociale domein niet gevolgd worden. In de praktijk zou er dus geen sprake zijn van geoormerkt geld. Volgens de Algemene Rekenkamer zou het sociaal deelfonds ook onnodige verantwoordings- en controlelasten met zich mee brengen.

 

Zorgen om inkoopbeleid

ActiZ erkent dat het sociaal deelfonds geen garantie zou bieden dat gemeenten de middelen inzetten voor het sociaal domein; daarvoor waren de bestedingsdoelen te vaag. Tegelijkertijd zien we dat gemeenten veel meer bezuinigen dan het kabinet beoogt. De financiële risico’s die gemeenten ervaren worden veelal eenzijdig bij zorgaanbieders neergelegd. Dit leidt tot onredelijke inkoopvoorwaarden en tot tarief- en budgetkortingen die aanzienlijk hoger zijn dan het kabinetsbeleid. ActiZ bepleit en lobbyt bij VNG en VWS dat gemeenten reële tarieven hanteren – zoals ook in de nieuwe Wmo is verankerd – en het overgangsrecht voor cliënten met een bestaande indicatie gestand doen. Mocht dit niet tot resultaten leiden, dan zullen wij dit bij de Tweede Kamer aankaarten. Op 8 oktober a.s. debatteert de Tweede Kamer over de invoering van de nieuwe Wmo.

 

Meer informatie

 

Ministerie van BZK – Kamerbrief voornemen intrekken wetsvoorstel sociaal domein

Bestuurlijke afspraken Rijk-VNG over integratie-uitkering sociaal domein

Algemene Rekenkamer – Advies deelfonds sociaal domein

1-DSC_0862