VVT-Wet en regelgeving

Wkkgz: meer uitvoeringslasten dan VWS aangeeft

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) levert meer uitvoeringslasten op dan de minister van VWS op basis van onderzoek beweert.  

BoZ

Dat stellen ActiZ en de andere brancheorganisaties (verenigd in de BoZ) in een brief aan de Eerste Kamer van 19 januari 2015. De Wkkgz wordt op dit moment behandeld in de Eerste Kamer. De BoZ vindt het belangrijk dat de Eerste Kamer alle regeldrukgevolgen meeweegt bij haar besluitvorming over de Wkkgz. De brancheorganisaties in de zorg willen voorkomen dat nieuwe regeldruk ontstaat en dringt er op aan dat de proportionaliteit van de Wkkgz-verplichtingen opnieuw wordt bekeken. 

Invoering Wkkgz

De invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) leidt tot een toename van de structurele regeldruk voor zorgorganisaties met circa € 8,9 miljoen per jaar. Het gaat om circa € 0,9 miljoen administratieve lasten en circa € 8 miljoen inhoudelijke nalevingskosten, zoals de verplichting tot het aanstellen van een functionaris die zich met klachtopvang en advies gaat bezighouden. In het eerste jaar van uitvoering bedraagt de last € 15 miljoen. Dat bleek uit het onderzoek van SIRA consulting van november 2014 dat in opdracht van het ministerie van VWS de administratieve lasten van de Wkkgz in kaart heeft gebracht. De onderzoekers van Actal hebben hierop een aanvulling gegeven. 

Toename administratieve lasten

De Wkkgz leidt tot meer administratieve lasten, terwijl de inzet van de minister juist is om deze te beperken. Als de administratieve lasten bij deze relatief kleine wet al zo hoog zijn, dan houdt ActiZ haar hart vast voor de lasten van de veel grotere nieuwe wetten die het kabinet in de langdurige zorg introduceert: de Wlz, de Zvw en de Wmo. ActiZ constateert dat het kabinet er dus niet in slaagt om de lasten te verlichten.

Daarnaast schept het rapport een veel te rooskleurig beeld van de omvang van de lasten ten aanzien van de klachtencommissie, het kwaliteitsjaarverslag en de schriftelijke overeenkomst met zorgverleners. 

Baten vervallen klachtencommissie

Het vervallen van de verplichting tot het instellen van een klachtencommissie wordt opgevoerd als een verlichting van de uitvoeringslasten voor zorgorganisaties.

Daarbij wordt een bedrag van € 4.704.464 als baat ingeboekt, nog los van de vraag hoeveel zorgaanbieders na invoering van de wet daadwerkelijk hun klachtencommissies zullen opheffen. Een klachtencommissie blijft echter wel verplicht voor alle zorgorganisaties die te maken hebben met de Wet bopz. Op grond van art. 41, lid 2 Wet bopz dienen deze zorgorganisaties een klachtencommissie te hebben. Deze verplichting geldt voor praktisch de gehele geestelijke gezondheidszorg en het merendeel van de organisaties in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de ziekenhuizen. Ook de beoogde opvolgers van de Wet bopz, de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz, stellen een klachtencommissie verplicht. Daarnaast zijn alle organisaties die zorg bieden in het kader van de nieuwe Jeugdwet verplicht een klachtencommissie in te stellen (art. 4.2.1 Jeugdwet).

De geschetste opbrengst dient derhalve sterk neerwaarts te worden bijgesteld om een volledig en getrouw beeld van de te verwachten effecten van de Wkkgz te geven. 

Baten vervallen Kwaliteitsjaarverslag

Het vervallen van de verplichting tot het opstellen van een openbaar kwaliteitsjaarverslag wordt als een baat opgevoerd bij het in kaart brengen van de uitvoeringslasten van de Wkkgz. Daarbij wordt een bedrag van € 2.619.000 als baat ingeboekt.

Er is echter geen sprake van het schrappen van deze verplichting, maar in de meeste gevallen van het verplaatsen van deze verplichting naar andere wetgeving, te weten: de Jeugdwet, Wmo en de Wlz. De aanspraak wijkverpleging uit de Zvw bevat voorts voor betreffende zorgorganisaties ook bepalingen en verplichtingen over de borging en verslaglegging van de kwaliteit. De geschetste opbrengst dient dan ook neerwaarts te worden bijgesteld om een volledig en getrouw beeld van de te verwachten effecten van de Wkkgz te geven. 

Schriftelijke overeenkomst zorgverleners

De Wkkgz bevat een nieuwe verplichting dat een zorgaanbieder alleen zorg mag laten verlenen door mensen en organisaties met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten, ook als zij niet in dienst zijn. Deze overeenkomst moet waarborgen dat deze zorgverleners of organisaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan de regels van de zorgaanbieder over de zorgverlening. Actiz heeft Sira bij de inventarisatie van de administratieve lasten gemeld dat met de Wkkgz bij zorgaanbieders de vergewisplicht alsmede de plicht tot het sluiten van schriftelijke overeenkomsten ook voor uitzendkrachten gaat gelden. Op dit moment is er alleen sprake van een schriftelijke overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het uitzendbureau. Het aantal uitzendkrachten in de VVT-branche is circa 9000 fte (2% van het totale personeelsbestand, maar dit betreft wisselende personen en meerdere parttimers). Het aantal inhuurtransacties (en daarmee de noodzaak tot vergewissen en het sluiten van een overeenkomst per inhuur) ligt echter aanmerkelijk hoger, namelijk circa 0,5 miljoen. Dit cijfer zou nog moeten worden geëxtrapoleerd naar de hele zorgsector. Deze kosten zijn niet meegenomen in het Sira-rapport en ook niet in de aanvullingen van Actal.

De geschetste kosten dienen dan ook opwaarts te worden bijgesteld om een volledig en getrouw beeld van de te verwachten effecten van de Wkkgz te geven.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman