VVT-Wet en regelgeving

Einde landelijke regelingen vergoeding cliƫnten (Wtcg en Cer)

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). Wellicht krijgt u hier vragen van uw cliëntenraad over of wilt u uw cliëntenraad op dit punt informeren. Hier vindt u relevante informatie.

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). De overheid is van mening dat niet iedereen met de Wtcg en de Cer de ondersteuning krijgt die nodig is. Het intrekken van de regelingen betekent dat de Cer 2013 vorig jaar voor het laatst is uitbetaald. Voor de Wtcg betekent dit dat deze in 2014 voor het laatst wordt uitbetaald en dit is over 2013.

De staatssecretaris van VWS heeft op 20 juni jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de communicatie aan burgers over de Wtcg en de Cer door middel van een brief.

 

Ondersteuning vanuit de gemeenten en de fiscale regeling

 In plaats van de Wtcg en de Cer ontvangen gemeenten een aanvullend budget van € 45 miljoen in 2014 voor gemeentelijk maatwerk en een aanvullende mogelijkheid voor maatwerk in de vorm van de bevoegdheid voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo. Dit bedrag loopt op tot € 268 miljoen structureel vanaf 2017. Daarnaast blijft de landelijke fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten in aangepaste vorm bestaan.

 

Brief met antwoordkaart aan burgers

Het CAK stuurt iedereen die een Cer 2013 heeft ontvangen en de rechthebbenden van de Wtcg 2013 een brief. Met deze brief worden deze burgers geïnformeerd over het intrekken van de Cer en de Wtcg. Verder worden ze geattendeerd op gemeentelijke ondersteuning en de regeling fiscale aftrek uitgaven specifieke zorgkosten.

De brieven aan mensen die in 2013 een Cer hebben ontvangen, worden vanaf 24 juni 2014 tot in juli verstuurd. In totaal gaat het om 2,1 miljoen Cer-gerechtigden.

Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als een burger de antwoordkaart terugstuurt, dan geeft CAK de gegevens van deze persoon door aan de gemeente. Gemeenten kunnen deze personen dan informeren over hun lokale beleid. De gemeenten krijgen vanaf het derde kwartaal dit jaar de gegevens van het CAK. Gemeenten zijn nu nieuw beleid aan het ontwikkelen.

Het terugsturen van de antwoordkaart betekent niet dat iemand automatisch ondersteuning van de gemeente ontvangt of in aanmerking komt voor een andere regeling. De ondersteuning van gemeenten kan per gemeente verschillen. Welke regelingen gemeenten inzetten en welke criteria ze daarbij hanteren, bepalen de gemeenten zelf. Gemeenten kijken naar iedere individuele situatie. Als iemand de antwoordkaart niet terugstuurt, betekent dit niet dat de gemeente geen ondersteuning verstrekt. Iedereen die ondersteuning nodig heeft, moet ook ondersteuning krijgen.

De rechthebbenden van de Wtcg 2013 ontvangen eind dit jaar een brief hierover van het CAK.

 

Meer informatie …?

 

Voor meer informatie over de brief kunt u kijken op www.hetcak.nl. De VNG informeert de gemeenten over de planning van de brieven: deze worden per tranche per postcodegebied gestuurd.

Voor informatie over de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten: www.Belastingdienst.nl.