17 februari 2015Wet en regelgeving

Vrijstelling deel onroerendzaakbelasting (OZB) Verpleeg- en Verzorgingshuizen

In 2006 is het gebruikersdeel van de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor woningen afgeschaft. Een verpleeg- of verzorgingshuis is als niet-woning in de heffing van OZB betrokken, maar kan gedeeltelijk vallen onder de zogeheten ‘woondelenvrijstelling’. Binnenkort vallen de OZB-aanslagen weer op de mat. Het is aan te raden daar kritisch naar te kijken.

 

Succesvol bezwaar maken
De OZB wordt geheven door de gemeente. Vorig jaar is een ledenbericht verschenen met de uitgangspunten van de Hoge Raad over de vrijstelling van het OZB-gebruikersdeel voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Het afgelopen jaar is er succesvol bezwaar gemaakt: bij ActiZ is een voorbeeld van een verzorgingshuis bekend waarbij de OZB-aanslag structureel verlaagd is met € 100.000.

 

Verpleeg- of verzorgingshuis is geen woning
Voor een pand dat als woning wordt gezien is sinds 2006 geen gebruikersdeel OZB meer van toepassing, maar alleen nog een eigenaarsdeel. Verpleeg- en verzorgingshuizen worden gezien als niet-woningen. Dat betekent dat er wel een OZB-gebruikersdeel wordt geheven. Er zijn echter twee arresten van de Hoge Raad van november 2013 over het OZB-gebruikersdeel van verpleeg- en verzorgingshuizen, die anders aangeven. Hieruit blijkt dat gedeelten van een complex die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden, niet meetellen voor het OZB-gebruikersdeel. Hiervoor geldt de woondelenvrijstelling. Het gaat om de kamers, de ruimten voor dagverblijf, de keukens, de badkamers en de daarbij horende verkeersruimten. In juni 2014 zijn daar ook entrees aan toegevoegd.

Lees voor detailinformatie verder op de site van de Hoge Raad.

 

Zelf aannemelijk maken dat woondelenvrijstelling van toepassing is
De belastingplichtige dient aannemelijk te maken dat deze vrijstelling van toepassing is. Om erachter te komen of de onzelfstandige gedeelten van het verpleeg- of verzorgingshuis onder de woondelenvrijstelling vallen, dienen de oppervlaktes van alle ruimtes van het complex te worden uitgesplitst naar woning en niet-woning. Ook het gebruik van het parkeerterrein wordt meegenomen. De woondelenvrijstelling is van toepassing indien een gedeelte voor 70% of meer ‘in hoofdzaak tot woning dient of in hoofdzaak dienstbaar is aan woondoeleinden.’ De waarde van deze gedeelten wordt bij de bepaling van het OZB-gebruikersdeel buiten beschouwing gelaten.

 

Kritisch beoordelen en bezwaar maken
Aan te raden is om de OZB aanslagen 2015, die vóór eind februari binnenkomen, kritisch te beoordelen. Het is daarbij van belang om te laten controleren of de gemeente de woondelenvrijstelling goed heeft toegepast. Als de woondelenvrijstelling van toepassing is, behoort er door de gemeente over dat deel geen aanslag voor het OZB-gebruikersdeel te worden opgelegd. Gebeurt dit wel, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen de aanslag.